Řízení lidských zdrojů

Zkratka předmětu KŘE/CRLZN
Název předmětu Řízení lidských zdrojů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CRLZN
Název Řízení lidských zdrojů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/RLZN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět poskytne studentům základy řízení lidských zdrojů a přehled současných trendů v RLZ.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na cvičeních. Předložení seminární práce. 1 test (75% úspěšnost).
Požadavky ke zkoušce:
Písemný test (75% úspěšnost), ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncept řízení lidských zdrojů (systém RLZ, cíle a politiky, úkoly RLZ, charakteristiky, modely a subjekty RLZ, historie a vývoj).
2. Strategické RLZ (úloha RLZ v managementu organizace, vnější podmínky RLZ, vnitřní podmínky RLZ, strategie RLZ).
3. Mezinárodní RLZ (RLZ v multinacionální společnosti, strategie mezinárodního managementu lidských zdrojů, řízení expatriantů).
4. Organizace personální práce, personální útvary a personalisté (outsourcing personálních činností, role personalistů, úkoly a postavení personálního oddělení v organizaci) (přednáška odborníka z praxe).
5. Základní činnosti RLZ (tvorba a analýza pracovních míst, plánování pracovní síly, výběr a získávání pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, péče o pracovníky).
6. Specifika RLZ v malých a středních podnicích.
7. Řízení lidského kapitálu organizace a řízení talentů.
8. Career management (kariéra, kariérní růst, následnictví, kariérní plány) a personální poradenství (přednáška odborníka z praxe).
9. Znalostní management a jeho důsledky na RLZ.
10. Pracovní vztahy (hlas pracovníků, oddanost a angažovanost, psychologická smlouva, kolektivní pracovní vztahy, diskriminace, stress management).
11. Trh práce (lokální trhy práce, specifika evropského a globálního trhu práce).
12. Moderní trendy v RLZ (užití nových technologií a médií v personální práci, tvorba značky zaměstnavatele).
13. HR controlling (efektivita systému RLZ a jeho dopad na další oblasti podnikání).
14. Personální informační systém (evidence informací, složky systému).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí podstatě řízení lidských zdrojů a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Praha: Grada.
  • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
  • Armstrong, M., & Taylor, S. (2017). Armstrong´s handbook of human resource management practise. London: Kogan Page.
  • Bláha, J., Čopíková, A., & Horváthová, P. (2016). Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press.
  • Fotr, J. a kol. (2020). Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing.
  • Plamínek, J. (2018). Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF