Procesní management

Zkratka předmětu KŘE/CPMN
Název předmětu Procesní management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CPMN
Název Procesní management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KPMAN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních přístupů a metod procesního řízení s důrazem na systémové myšlení, jednání a tvůrčí vedení spolupracovníků. Předmět prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, jako je řízení procesů, tvorba business modelu, hodnotový management, vypracování modelu kompetencí, řízení kvality atd. Součástí kurzu jsou i praktické aplikace metod procesního managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: písemná, ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata procesního řízení.
2. Koncepty manažerského myšlení.
3. Strategie a řízení procesů. Fáze procesního řízení.
4. Hodnotový management. Hodnota pro zákazníka.
5. Metody mapování a řízení procesů.
6. Tvorba procesních map v systému ARIS, ATTIS.
7. Implementace procesního řízení.
8. Monitorování, měření výkonnosti a optimalizace procesů.
9. Leadership
10. Řízení podle kompetencí, lidské zdroje v procesním řízení.
11. Simulační metody v procesním managementu.
12. Informační systémy a procesní řízení
13. Procesní management v praxi firem. Aktuální téma.
14. Procesní management ve vybrané organizaci (přednášky odborníků z praxe).

Cvičení:
1. Úvod - slovní popis vybraných procesů, důvod výběru, kde očekáváte problém, stručný popis podniku nebo instituce, kde jsou procesy realizovány
2. Procesní mapa - funkční model vázaný na organizaci, popis organizační struktury, vymezení kompetencí
4. Záznam procesu s využitím dráhového diagramu s využitím Camunda modeleru, ukazatele hodnocení výkonnosti procesu (KPI)
5. Procesní analýza vybraných procesů, simulace v Bizzagi modeleru, návrh změny vybraných procesů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Procesní management je podmíněn předmětem Management.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům procesního managementu a jejich aplikaci při řízení podniků.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management. Berlin.
 • Fišer, R. (2014). Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha.
 • Tuček, D., Hrabal, M., & Trčka, L. (2015). Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol. Praha.
 • Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures. Berlin.
 • Jeston, J. (2018). Business process management: Practical guidelines to successful implementations (Fourth Edition). New York: Routledge.
 • Nenadál, J. (2018). Management kvality pro 21. Století. Praha, Management Press.
 • Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management principles and practice for strategic impact (Fifth edition). United Kingdom: Pearson Education Limited.
 • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
 • Jurová, M. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF