Projektový management

Zkratka předmětu KŘE/CPJM
Název předmětu Projektový management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CPJM
Název Projektový management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KPJM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení soustavy praktických postupů a metodických návodů při projektové činnosti. Předmět je zaměřen na řízení a koordinaci projektových aktivit, které směřují k účelnému a účinnému využívání disponibilních informací ve prospěch správné konstrukce projektů. Využívají se zde vhodné dostupné analytické a syntetické nástroje v procesu projektové činnosti. Předmět se zabývá řízením a tvorbou, plánováním a realizací projektů. K praktickému využití projektové činnosti je do výuky zařazeno zpracování a podání projektového záměru pro MSP.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: test, týmová seminární práce, individuální seminární práce.

Požadavky ke zkoušce: písemný test, ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky projektového managementu.
2. Historický vývoj PJM.
3. Znalostní oblasti PJM.
4. Procesy a fáze.
5. Proces plánování.
6. Proces kontroly.
7. Harmonogram a vazby.
8. Řízení rizik.
9. Metody rozhodování.
10. Lidské zdroje v projektech.
11. Zainteresované strany.
12. Smluvní rámec projektů.
13. Software pro řízení projektů.
14. Aktuální trendy v PJM (přednáška odborníka z praxe).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu Management (MANZ).

Získané způsobilosti

Porozumění základním principům managementu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Vrchota, J. (2016). Projektový management. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta.
  • Heldman, Kim. (2019). Effective Project Management. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.
  • Doležal, Jan; Krátký, Jiří. (2017). Projektový management v praxi : naučte se řídit projekty!. Praha : Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF