Operační management

Zkratka předmětu KŘE/COM
Název předmětu Operační management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/COM
Název Operační management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KOM
Vyloučené předměty KŘE/KOMA, KŘE/OMA, KŘE/YOM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty je poskytnout studentům základní znalosti týkající se operačního managementu s důrazem na plánování, řízení a kontrolu procesů s ohledem na změny, které probíhají v rámci čtvrté průmyslové revoluce. Zvláštní pozornost je věnována koncepci Průmysl 4.0, která prostřednictvím prudkého rozvoje informačních technologií, Smart systémů, robotizace, digitalizace a umělé inteligence v následujících 10-20 letech podstatně změní způsob výroby. Absolvováním předmětu student pozná podstatu operačních procesů ve výrobě i službách a osvojí si metody plánování, řízení a kontroly těchto procesů. Studenti získají znalosti a dovednosti, které budou podniky vyžadovat od svých zaměstnanců v budoucích letech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminárních projektů a odevzdání zadaných příkladů ke kontrole.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Písemná
a ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Operační management a jeho místo v řízení podniku
2. Management produktového portfolia
3. Hodnotový management a inovace
4. Řízení provozních činností
5. Řízení administrativních a podpůrných procesů
6. Standardizace
7. Normativní požadavky na provozní činnosti
8. Ergonomie, pracoviště a pracovní podmínky
9. Organizační architektura a nové přístupy k organizaci práce
10. Management infrastruktury a umístění
11. Externí zajištění procesů, řízení vztahů a sítí
12. Management informací a informační infrastruktura
13. Řízení podnikových zdrojů a kapacitní plánování
14. Management environmentu a bezpečnosti práce


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu nevyžaduje podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se plánování výroby a řízení. Budou schopni provádět analýzy různých operací nebo procesů a navrhovat zlepšení, týkající se úspory času, prostoru a námahy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Vaněček, D., & Pech, M. (2019). Operační management. České Budějovice: EF JU.
  • Tomek, G., Vávrová, V. (2017). Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Grada.
  • Jurová, M., et al. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.
  • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku.
  • Miketa, K. Smart revoluce. Praha: Mladá Fronta, 2017.
  • Heizer, J., & Render, B.. (2020). Operations Management. New York: Pearson Education.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF