Manažerská komunikace

Zkratka předmětu KŘE/CMKO
Název předmětu Manažerská komunikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CMKO
Název Manažerská komunikace
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/KMK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami jednání s lidmi, se způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, s komunikací v organizaci a týmu i s komunikací s veřejností.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování individualního projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšnost písemného zkouškového testu je minimálně 65 %. Poté ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1 - Komunikační proces - definice, charakteristika.
2 - Verbální manažerská komunikace - písemná.
3 - Verbální manažerská komunikace - ústní.
4 - Komunikace ve skupině, při týmové spolupráci.
5 - Prezentování.
6 - Vedení porad.
7 - Konfliktní situace a jejich řešení.
8 - Asertivní komunikace.
9 - Koučování, mentoring.
10 - Neverbální manažerská komunikace.
11 - Mobbing, bossing.
12 - Komunikace s masmédii, tiskové konference.
13 - Mezikulturní komunikace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Manažerská komunikace je podmíněn absolvováním předmětu Management.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivní manažerské komunikace. Budou schopni úspěšně komunikovat se zaměstnanci uvnitř organizace a se zákazníky a dalšími klíčovými zájmovými skupinami vně organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, Ing. Alena Čarvašová, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
Literatura
  • Holá, J. (2017). Interní komunikace v teorii a praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice.
  • Řehoř, P. (2012). Manažerská komunikace. Č. Budějovice: EF JU.
  • Munter, M. and Hamilton, L. (2014). Guide to managerial communication. Boston : Pearson.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF