Management II

Zkratka předmětu KŘE/CMAN2
Název předmětu Management II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CMAN2
Název Management II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/QMAN2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce ve formě případové studie.
Požadavky ke zkoušce:
Písemná zkouška - test (s naplněním 75 % úspěšnosti), možnost dozkoušení ústní zkouškou v případě splnění podmínek testu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Prostředí globalizace, prostředí regionalizace.
2. Společenská a sociální odpovědnost managementu.
3. Management korporací + EHZS, ES, SCE.
4. Řízení nadnárodních, transnacionálních, mezinárodních struktur.
5. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů.
6. Podnikatelská seskupení, koncern - holding.
7. Organizační struktury, Franchising, Strategické podnikatelské jednotky.
8. Dynamika řízení změn - řízení kvality.
9. Životní cyklus organizací.
10. Monitoring, controlling, reporting, audit.
11. Transformace, restrukturalizace, revitalizace, outsourcing.
12. Lidský kapitál a jeho energetizace.
13. Krizový management a řízení rizik.
14. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí managementu a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • Kaplan, R., & Norton, D. (2010). Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha: Management Press.
  • Johnson, G., & Scholes, K. (2008). Exploring Corporate Strategy. Harlow: Prentice Hall.
  • Dědina, J., & Odcházel, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada.
  • Adler, J. (2010). Strategic Leadership. How to think and plan strategically and provide direction. London: KoganPage.
  • Častorád, Z. (2010). Strategický management změn a znalostí. Praha: UJAK.
  • Forsgren, M. (2013). Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the glogal economy. Cheltenham: Edward Elgar.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF