Firma 1

Zkratka předmětu KŘE/CF1
Název předmětu Firma 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CF1
Název Firma 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/F1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky a problematikou podnikání malých a středních firem od založení podniku, jeho vedení, až k jeho ukončení. Studenti se v rámci předmětu seznámí s podnikatelskou praxí, získají podnikatelské kompetence, vytvoří a obhájí podnikatelský záměr, který budou realizovat v praxi v předmětu Firma II.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Účast na cvičeních, zápočtový test, zpracování a úspěšné obhájení projektu (podnikatelského záměru).

Požadavky ke zkoušce:
písemný test, ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů.
2. Malé a střední podnikání (MSP) v ČR a EU, motivace k podnikání.
3. Hledání podnikatelských příležitostí.
4. Zkušenosti z podnikatelské praxe (přednáška odborníka z praxe).
5. Podnikatelský plán.
6. Zakládání podniku.
7. Finanční zdroje pro začínající firmy.
8. Start-up.
9. Specifika řízení MSP.
10. Podpora podnikání v ČR.
11. Ukončení podnikání.
12. Ochrana duševního vlastnictví (patenty, užitné a průmyslové vzory).
13. Zahájení podnikání formou franchisingu.
14. Aktuální problematika MSP (přednáška odborníka z praxe).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základní terminologií týkající se malých a středních podniků a podnikání. Budou disponovat znalostmi týkající se založení podniku, jeho vedení i případné ukončení. Budou schopni sepsat takový podnikatelský záměr, který bude v praxi realizovatelný.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Monika Maříková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
  • null
  • Řehoř, P. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice.
  • MPO. (2020). Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019.
  • https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
  • Borosky, P. (2019). How to Write a Business Plan in Ten Steps: 2019 Business Plan Sample and Template Included. Amazon Digital Services LLC.
  • Synek, Miloslav; Kislingerová, Eva. (2015). Podniková ekonomika. V Praze : C.H. Beck.
Vyučovací metody

E-learning, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF