Etika v podnikání

Zkratka předmětu KŘE/CETP
Název předmětu Etika v podnikání
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/CETP
Název Etika podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/ETP
Vyloučené předměty KŘE/ETP, KŘE/OETP
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti podnikatelské etiky, podnikové etiky, etického rozhodování manažerů v řízení podniku a při hledání konkurenční výhody. Využívání nástrojů a metod podpory formování kolektivních a individuálních hodnot podniku, tvorby a implementace etiky a etického chování. Pochopení souvislostí společenské a sociální odpovědnosti a etického rozhodování se systémy udržitelného rozvoje a aktuální problematika na národní, evropské a světové úrovni.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce ve formě případové studie.
Požadavky ke zkoušce:
Písemná zkouška - test (s naplněním 75 % úspěšnosti), možnost dozkoušení ústní zkouškou v případě splnění podmínek testu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Podnikatelská a podniková etika v tržní ekonomice.
2. Vývoj etiky v historických souvislostech morálky a práva.
3. Etické hodnoty a principy. Etika a morálka.
4. Metody a nástroje etického řízení.
5. Etika chování a rozhodování manažera.
6. Diskriminace a neetické chování v organizaci.
7. Implementace etických nástrojů do strategie, etický kodex.
8. Podnikatelské prostředí a etika, Lobbing, Boj s korupcí.
9. Dimenze etiky ve veřejné správě, funkce ombudsmana.
10. Aktuální problematika současné doby - odborník z praxe.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

absolvování předmětů Management II, Řízení lidských zdrojů.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základnímu rámci podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti organizace a jsou schopny aplikací v podnikové praxi, mají přehled o aktuální problematice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
  • Putnová, A., & Seknička, P. (2007). Etické řízení ve firmě. Praha: Grada.
  • Seknička, P., & Putnová, A. (2016). Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada.
  • Dytrt, Z. (2012). Odpovědný management v podnikání a veřejné správě : cesta do inovační společnosti. Žilina : GEORG.
  • Čaník, P., & Čaníková, P. (2006). Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. Praha: Transparency International - ČR.
  • Buchlotz, A. K., & Carroll, A. B. (2012). Business and society: Ethics and stakeholder management. Kanada: Cengage Learning.
  • Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2009). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. Boston: Houghton Mifflin.
  • Machiavelli, N. (2012). Vladař. Praha: Argo.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF