SZZ Management a marketing

Zkratka předmětu KŘE/BZMME
Název předmětu SZZ Management a marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZMME
Název SZZ Management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština, angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA, KŘE/CMAN, KŘE/KAMAN, KŘE/MANZ, KŘE/MANZA, KŘE/QMANZ, KŘE/YMANZ, KEN/CEP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti marktetingu, managementu a ekonomiky podniku. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů marktetingu, managementu a ekonomiky podniku a jejich aplikaci.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů ekonomiky podniku, managementu, marktetingu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Podstata managementu
2. Plánování
3. Strategické řízení
4. Organizování
5. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů
6. Motivace
7. Rozhodování
8. Manažerská komunikace
9. Podniková kultura
10. Kontrolování
11. Marketingový a manažerský informační systém
12. Podstata marketingu
13. Proces marketingového řízení
14. Marketingový výzkum
15. Segmentace trhu
16. Trhy spotřebitelů a organizací
17. Konkurence
18. Produkt
19. Cena produktu
20. Distribuce (místo) produktu
21. Promotion (propagace) produktu
22. Mezinárodní marketing
23. Podnik a podnikání
24. Založení podniku
25. Majetková a kapitálová výstavba podniku
26. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření
27. Ceny
28. Zásobování
29. Výrobní činnost podniku
30. Investiční činnost podniku
31. Sanace, zánik a převzetí podniku

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management (KŘE - MANZ/QMANZ), Marketing (KOD - ZMA/KZMA), Ekonomika podniku (KEN - EP1/QEP1)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti ekonomiky podniku, managementu a marketingu. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha, 2007. ISBN 80-7169-422-3.
  • ROBBINS, S.P., COULTER, M. Management. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-209071-1.
  • VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 734 s. 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • KOTLER, P., KELLER, K.L. Marketing management. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
  • ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF