SZZ Management podniku

Zkratka předmětu KŘE/BZME
Název předmětu SZZ Management podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZME
Název SZZ Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/MANZ, KŘE/PJM, KŘE/PC
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti personální činností, projektového managementu a managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti řízení lidských zdrojů, projektového managementu, managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů personálních činností, projektového managementu, managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Podstata manatementu
2. Plánování
3. Strategické řízení
4. Organizování
5. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů
6. Motivace
7. Rjozhodování
8. Manažerská komunikace
9. Podniková kultura
10. Kontrolování
11. Koncept personální práce
12. Tvorba a analýza pracovních míst
13. Plánování pracovní síly
14. Získávání (e-recruitment) a výběr pracovníků
15. Formování pracovní síly
16. Systém vzdělávání pracovníků a koncept učící se organizace
17. Řízení pracovního výkonu
18. Hodnocení pracovníků
19. Pracovní prostředí a péče o pracovníky
20. Trendy v oblasti personální práce (například Age management, Diversity management, Employer Brand)
21. Projetkové řízení
22. Metody využívané v PJM
23. Procesy v PJM
24. Harmonogram projetku
25. Monitoring a metody odhadů
26. Lidské zdroje v PJM
27. Osobnost projektového manažera
28. Metody rozhodování
29. Rizika projektů
30. Vyjednávání a smluvní rámec projektu
31. Softwarová podpora v PJM

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Personální činnosti, Projektový management, Management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti personálních činností, projektového managementu a managementu. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Robbins, S. P., Coulter, M., & Decenzo, D. A. (2017). Fundamentals of management. Boston: Pearson.
 • Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: EF JU v Č. Budějovicích.
 • Lussier, R. N. (2019). Management fundamentals: concepts, applications, and skill development. Los Angeles: SAGE.
 • Armstrong, M. (1999). Personální management. Praha: Grada.
 • Königová, M., & Horalíková, M. (2013). Personální řízení. Praha: CZU.
 • Koubek, J. (2015). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • Šochová, Z., & Kunce, E. (2019. (2019). Agilní metody řízení projektů. Nové Město: Kosmas.
 • Cascio, W. F., & Aguinis, H. (2014). Applied Psychology in Human Resource Management. Harlow: Pearson Education Limited.
 • Křivánek, Mirko. (2019). Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha : Grada.
 • Heldman, Kim. (2019). Effective Project Management. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.
 • Dědina, J., Šikýř, M., Šafránková, J. M. (2018). Management a organizace: současné přístupy k řízení lidí a vytváření organizací. Ostrava : Key Publishing s.r.o.
 • Bedrnová, E. et al. (2012). Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press.
 • Kociánová, R. (2012). Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada.
 • Koubek, L. (2017). Praktická psychologie pro manažery a personalisty. Praha: Motiv Press.
 • Vrchota, J. (2016). Projektový management. České Budějovice.
 • Svozilová, Alena. (2016). Projektový management : Systémový přístup k řízení projektů. Praha : Grada Publishing.
 • Doležal, J., & Krátký, J. (2017). Projektový management v praxi: Naučte se řídit projekty!. Praha.
 • Hoffman, R., Casnocha, B., & Yen, Ch. (2016). Spokojený zaměstnanec - Váš spojenec. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF