SZZ Management

Zkratka předmětu KŘE/BZM
Název předmětu SZZ Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/BZM
Název SZZ Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CRLZN, KŘE/KRLZ, KŘE/RLZ, KŘE/RLZN, KEN/KREM, KEN/REM, KRM/KREM, KRM/REM, KSR/KREM, KSR/REM, KŘE/CMAN, KŘE/MANZ, KŘE/QMANZ
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti řízení lidských zdrojů, regionálního managementu a managementu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů z oblasti řízení lidských zdrojů, regionálního managementu, managementu a jejich aplikací v konkrétních úlohách.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů řízení lidských zdrojů, regionálního managementu, managementu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. PODSTATA MANAGEMENTU
2. PLÁNOVÁNÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
4. ORGANIZOVÁNÍ
5. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6. MOTIVACE
7. ROZHODOVÁNÍ
8. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE
9. PODNIKOVÁ KULTURA
10. KONTROLOVÁNÍ
11. PLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY A TVORBA PRACOVNÍCH MÍST
12. ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, FORMOVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY
13. PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ, POLITIKA A SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
14. ROZVOJ LIDSKÉHO POTENCIÁLU
15. PROCES ŘÍZENÍ ODCHODŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ
16. AKTIVIZACE PRACOVNÍHO POTENCIÁLU, PÉČE O PRACOVNÍKY
17. PRACOVNÍ VZTAHY
18. EVROPSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
19. EKONOMICKÉ FAKTORY ROZVOJE REGIONŮ, HLAVNÍ NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY
20. REGIONÁLNÍ POLITIKA V EVROPĚ (HISTORICKÝ VÝVOJ, SOUČASNÉ POJETÍ EVROPSKÉ UNIE)
21. CÍLE A PRINCIPY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU PRO OBDOBÍ 2007- 2013 A SOUVISLOSTI NASTAVENÍ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 - 2020
22. PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ ČR, NÁVAZNOST NA ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ JEDNOTKY V EU, NUTS
23. PROBLÉMOVÉ REGIONY - PŘEDMĚT ZÁJMU POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ POLITIKY
24. ÚLOHA RP V RÁMCI PODPORY ZBÝVAJÍCÍCH SLOŽEK REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (CESTOVNÍ RUCH, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ AJ.)
25. ZDROJE FINANCOVÁNÍ POTŘEB REGIONÁLNÍ POLITIKY (STRUKTURÁLNÍ FONDY, KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY, NÁRODNÍ ZDROJE APOD.)
26. SOUSTAVA PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ POLITIKY HSS (STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU, LEGISLATIVA EU, PROGRAMOVÉ DOKUMENTY A OSTATNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY NA NÁRODNÍ ÚROVNI, OPERAČNÍ PROGRAMY) - POROVNÁNÍ PROGRAMOVÝCH OBDOBÍ 2007 - 2013 A 2014 - 2020
27. ZÁKLADNÍ STRUKTURA PROJEKTŮ (AKTÉŘI V PROJEKTU, FINANČNÍ TABULKA)
28. MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ (CÍL MONITORINGU, VĚCNÁ A FINANČNÍ INDIKÁTORY, TYPY INDIKÁTORŮ)
29. PROGRAMY ROZVOJE OBCÍ, MĚST A REGIONŮ
30. VYBRANÉ OBLASTI ZÁJMU REGIONÁLNÍ POLITIKY

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Řízení lidských zdrojů, Regionální management, Management

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti řízení lidských zdrojů, regionálního managementu a managementu. Získané teoretické znalosti je schopen aplikovat v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • HOLÁTOVÁ, Darja, Růžena KRNINSKÁ a kol. (2012). Lidské zdroje v rozvoji venkova. Praha: Alfa nakladatelství.
 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. (2006). Management. Praha.
 • ROBBINS, S.P., COULTER, M. (2004). Management. Praha.
 • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. (2007). Management. Praha.
 • BERAN, V., DLASK, P. (2005). Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha: Academia.
 • VEBER, J. A KOL. (2009). Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press.
 • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. (2009). Moderní management v teorii a praxi. Praha.
 • MAREK, D. - KANTOR, T. (2009). Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vyd. Barrister & Principal, Brno.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha.
 • STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. (2009). Regionální politika a její nástroje. Nakladatelství Portál, Praha.
 • WOKOUN, René a kol. (2007). Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. (2008). Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha.
 • SVATOŠOVÁ, L., BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. (2005). Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky. České Budějovice: ZF JU.
 • ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha.
 • KRNINSKÁ, R. (2002). Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí. Nitra.
 • KOUBEK, J. (2007). Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha.
 • BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. (2009). Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck.
 • ROLÍNEK, L. a kol. (2003). Teorie a praxe managementu. České Budějovice.
 • TOMŠÍK, K. (2009). Vývoj a perspektivy evropského venkova. Wolters Kluwer, Praha.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.
 • TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H., ŠUBRTOVÁ, J. (2009). Získejte dotace z fondů EU. Computer Press, a. s., Brno.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF