Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D.

Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

zaměření: řízení malých a středních podniků, strategické a projektové řízení, podnikové změny a inovace, manažerská komunikace.

- autor nebo spoluautor 8 monografií, 1 článku v recenzovaném periodiku s Impakt faktorem, 8 článků v recenzovaném periodiku evidovaném ve světově uznávané databázi (SCOPUS) a 13 článků evidovaných v databázi WOS.

- počet vědeckých publikací v RIV (výsledky VaVai) (2006-2016) – 91.

- spoluřešitel výzkumných projektů Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Process fur Klein-und Mittelunternehmen, 2017-2019), GAJU 047/2019/S (Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021).

- JEL classification:  L20, M10, O30.

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (management, manažerská komunikace, řízení změn a inovací), ZSF (management ve veřejné a sociální správě).

- celkem 74 bakalářských a 43 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení organizací a zhodnocení různých manažerských funkcí.

- školitel na EF JU v doktorském studijním programu Ekonomika a management: studijní obor Řízení a ekonomika podniku. V současné době vede dvě české disertační práce a jednu anglickou.

- spoluřešitel projektů: OPVV - Rozvoj JU – ESF (aktivita Podpora podnikavosti, 2017-2019) a IP16-18 12/EF-Klufová/5/Řehoř (Inovace a tvorba studijních opor předmětů katedry řízení, 2016-2018).

- autor či spoluautor vysokoškolských učebnic: Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Vrchota, J., Řehoř, P. (2017). Manažerské techniky. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Řehoř, P. (2016). Řízení změn. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Řehoř, P. (2012). Manažerská komunikace. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2014: doc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a management. Název habilitační práce: Strategické řízení obcí a místní konkurenceschopnost.

- 2008: Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, studijní program Kvantitativní metody v ekonomice, obor Systémové inženýrství. Název disertační práce: Analýza vývojových tendencí trhu práce v Jihočeském kraji.

- 2004: Ing. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, studijní program Ekonomika a management, obor Obchodně podnikatelský. Název diplomové práce: Profesní uplatnění absolventů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

- doplňkové vzdělání: 2006-2007: Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích – doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů.

 Zastávané funkce a členství:

- vedoucí katedry řízení (od roku 2014)

- garant bakalářského studijního programu Ekonomika a management (od roku 2019)

- člen Akademického senátu EF (od roku 2010, v letech 2013-2016: předseda)

- člen Rady VaV (od roku 2015)

- člen Vědecké rady nakladatelství VŠEM – Praha (od roku 2015)

- člen Vědecké rady EF (od roku 2015)

- předseda Ediční komise EF a člen časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis (od roku 2016)

- člen komisí státních závěrečných zkoušek na EF JU v Č. Budějovicích

- předseda SZZ - FEK, ZČU Plzeň

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2438-3395

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Petr_Rehor

- Google scholar: https://scholar.google.cz/citations?hl=cs&pli=1&user=S6VrVMYAAAAJ

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EMVG Ekonomika a management ve veřejné správě KSV Ano Ano Ano
CMAN Management KŘE Ano Ano
MAN Management KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano Ano
YMANZ Management KŘE Ano
KAMAN Management (in English) KŘE Ano Ano
MANZA Management (in English) KŘE Ano Ano
VVMVS Management ve veřejné a sociální správě UHP Ano Ano Ano
OMK Managerial Communication KŘE Ano Ano Ano
OMT Managerial Techniques KŘE Ano Ano Ano
CMKO Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano Ano
MKO Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
ORGB Organizace veřejné správy KSV Ano Ano
OVSG Organizace veřejné správy KSV Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano Ano
YPR Public Relations KŘE Ano
TMD Trénink manažerských dovedností KŘE Ano Ano
KRZM Řízení změn KŘE Ano Ano
CRZM Řízení změn a inovací KŘE Ano Ano
RZM Řízení změn a inovací KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Řehoř Petr
Pech Martin
Slabová Michaela
...
Contemporary Opinions on the Importance of Entrepreneurial Competences
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
...
Human resources readiness for industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Závorka Petr
Managerial Communication of Flexible Working Conditions as Offered in SMEs in South Bohemia
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Manažerská komunikace flexibilních forem práce v malých a středních podnicích v Jihočeském kraji
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Čarvašová Alena
Potyrala Katarzyna
...
NGOs and NFOs and social media
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
Promoting the importance of Corporate Social Responsibility in the Management of Βusinesses
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
Teleworking in SMEs before the onset of coronavirus infection in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Eger Ludvík
Mičík Michal
Gangur Mikuláš
Řehoř Petr
Employer branding: Exploring attractiveness dimensions in a multicultural context
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Identifikace podnikatelských a NNO příležitostí (kapitola 4)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Uhlíř Ladislav
Řehoř Petr
Innovation Management in Small and Medium-sized Enterprises - Financing, Cooperation, Barriers
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Řehoř Petr
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Shivairová Olga
Komunikační dovednosti (kapitola 12)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Macků Richard
Kreativní myšlení (kapitola 3)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Řehoř Petr
Manažerské dovednosti (kapitola 6)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Skořepa Ladislav
Marketing (kapitola 9)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Pech Martin
Řehoř Petr
Slabová Michaela
Methods of Entrepreneurship Education in Management Programmes at University of South Bohemia
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Maříková Monika
Podnikatelská příležitost (kapitola 4.1)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Řehoř Petr
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Řehoř Petr
Podpora podnikavosti (úvod)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project management and innovation in the manufacturing industry in Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Řehoř Petr
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The influence of a human resource strategy to the function of human resource processes in small and medium-sized enterprises (SMEs)
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The relationship of team work to the satisfaction of managers in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švestková Renata
Shivairová Olga
Zdroje financování podnikatelských a neziskových příležitostí (kapitola 11)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Řehoř Petr
Šulista Marek
Vocetková Klára
...
Analysis of Remuneration in Small and Medium-sized Enterprises in the Form of Intangible Benefits from the Employees’ Point of View Regarding Their Work Position
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čarvašová Alena
Řehoř Petr
Effective Communication of a Manager in Small and Medium-sized Enterprises - Personality Characteristics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Eger Ludvik
Mičík Michal
Řehoř Petr
EMPLOYER BRANDING ON SOCIAL MEDIA AND RECRUITMENT WEBSITES: SYMBOLIC TRAITS OF AN IDEAL EMPLOYER
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Managerial Communication to Performance of Small and Middle-sized Enterprises
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlíř Ladislav
Řehoř Petr
Innovation management in a selected organization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Remuneration in small and middle-sized enterprises with project management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Březinová Monika
Řehoř Petr
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Vybrané faktory, procesy a vztahy v řízení
2018 KNIHA Odborná monografie
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Selected aspects of strategic management in small enterprises in services
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
The Role of Corporate Social Responsibility in the Management of Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Influence of project approach implementation on the occurrence and perception of crises in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Strategic Management on the Importance of Crises in Farms in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of strategies to determine the significance of the crisis by the managers of small and medium-sized enterprises
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Is the rate of growth of smes related to their size?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Manažerské Techniky
2017 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
PERCEPTION OF CRISIS IN PROJECT-DRIVEN SMES OF CZECH REPUBLIC OF CZECH REPUBLIC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Prerequisites of the Czech Republic for Industry 4.0 in Human Resources
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Strategic and crisis management in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Analysis of stakeholders of municipal organizations
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Critical success factors of municipalities
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project Management and the Importance of Crises in the Sectors of the National Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Řízení změn
2016 KNIHA Skripta
Detail Řehoř Petr
Strategic analysis of municipal organizations in South Bohemia
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
SWOT analysis of towns and rural municipalities
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Doležalová Vlasta
Březinová Monika
Communication with employees in human resources management process in SMEs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
...
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
Development and Education of Employees in SME´s in the Region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
How to improve strategic planning of municipal organizations in Czech Republic?
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Changes in the strategic management of municipal development in Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Holátová Darja
Řehoř Petr
...
Importance and functionality of key areas of human resource management process in SME´s
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Řehoř Petr
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Strategic planning of municipalities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Strengths and Weaknesses of Human Resources Management in SMEs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
SWOT analysis of towns and rural municipalities
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krninská Růžena
Řehoř Petr
Cultural Dimensions as an Innovative Approach to Rural Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Řehoř Petr
Evaluation Processes of Small and Medium-sized Enterprises
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Finanční zdraví a SWOT analýza vybrané organizace
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Vlasta
Řehoř Petr
Functionality and Importance of Processes of Small and Medium-sized Enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Březinová Monika
Holátová Darja
...
Instruments of quality management in the Czech municipalities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Internal managerial communication process in small and medium sized businesses221F
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Vlasta
Řehoř Petr
Holátová Darja
Knowledge and use of quality management tools in Czech municipalities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Komparativní analýza obsahu strategických plánů obcí Jihočeského kraje
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Řehoř Petr
...
Managment of human resources in SMES
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Krninská Růžena
Řehoř Petr
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Komunikace a podniková kultura.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Řehoř Petr
Spolupráce strategického managementu obcí v Jihočeském kraji
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Holátová Darja
Doležalová Vlasta
Strategic Management Methods in Non-profit Making Organization
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Krninská Růžena
SWOT analýza jako manažerská technika v obcích Jihočeského kraje
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Holátová Darja
Application of Balanced Scorecard method as a tool for strategic management of chosen municipality
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Šebestová Šárka
Hospodaření a rozvoj obcí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Changes in process of customer relationship management
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Holátová Darja
Řehoř Petr
Doležalová Vlasta
Knowledge management and development of managers and students
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Komparace manažerské komunikace ve vybraných soukromých a veřejných organizacích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Municipal management strategies of regional development and quantification the position of regions
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Strategické řízení místní konkurenceschopnosti s využitím faktorů rozvoje
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Maliňáková Lenka
Strategické změny ve spolupráci managementu obcí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Strategický management obcí v procesu odstraňování slabých stránek
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Hajnová Viola
Březinová Monika
Tvorba strategického plánu rozvoje vybrané obce
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Řehoř Petr
Vybrané ukazatele marketingového procesu ve stavebním průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Interní manažerská komunikace ve vybraných obecních úřadech
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Manažerská komunikace
2012 KNIHA Skripta
Detail Řehoř Petr
Procesní management v obcích a změny
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Výběr lokalit vhodných pro investování a rozvoj municipalit
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Řehoř Petr
Rolínek Ladislav
...
Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Řehoř Petr
Lokalita jako nástroj managementu municipalit pro regionální rozvoj
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Tvorba konkrétního strategického plánu rozvoje obce
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Využití metody Balanced Scorecard při řízení obce
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 93 z 93

Řešitel projektu

Social media and trust building
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podání projektu Visegrad - Podnikavost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené
Řešitel
Členové řešitelského týmu