Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D.

Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

zaměření: řízení malých a středních podniků, strategické a projektové řízení, podnikové změny a inovace, manažerská komunikace.

- autor nebo spoluautor 8 monografií, 1 článku v recenzovaném periodiku s Impakt faktorem, 8 článků v recenzovaném periodiku evidovaném ve světově uznávané databázi (SCOPUS) a 13 článků evidovaných v databázi WOS.

- počet vědeckých publikací v RIV (výsledky VaVai) (2006-2016) – 91.

- spoluřešitel výzkumných projektů Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Process fur Klein-und Mittelunternehmen, 2017-2019), GAJU 047/2019/S (Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021).

- JEL classification:  L20, M10, O30.

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (management, manažerská komunikace, řízení změn a inovací), ZSF (management ve veřejné a sociální správě).

- celkem 74 bakalářských a 43 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení organizací a zhodnocení různých manažerských funkcí.

- školitel na EF JU v doktorském studijním programu Ekonomika a management: studijní obor Řízení a ekonomika podniku. V současné době vede dvě české disertační práce a jednu anglickou.

- spoluřešitel projektů: OPVV - Rozvoj JU – ESF (aktivita Podpora podnikavosti, 2017-2019) a IP16-18 12/EF-Klufová/5/Řehoř (Inovace a tvorba studijních opor předmětů katedry řízení, 2016-2018).

- autor či spoluautor vysokoškolských učebnic: Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Vrchota, J., Řehoř, P. (2017). Manažerské techniky. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Řehoř, P. (2016). Řízení změn. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                                           Řehoř, P. (2012). Manažerská komunikace. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2014: doc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a management. Název habilitační práce: Strategické řízení obcí a místní konkurenceschopnost.

- 2008: Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, studijní program Kvantitativní metody v ekonomice, obor Systémové inženýrství. Název disertační práce: Analýza vývojových tendencí trhu práce v Jihočeském kraji.

- 2004: Ing. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, studijní program Ekonomika a management, obor Obchodně podnikatelský. Název diplomové práce: Profesní uplatnění absolventů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

- doplňkové vzdělání: 2006-2007: Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích – doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů.

 Zastávané funkce a členství:

- vedoucí katedry řízení (od roku 2014)

- garant bakalářského studijního programu Ekonomika a management (od roku 2019)

- člen Akademického senátu EF (od roku 2010, v letech 2013-2016: předseda)

- člen Rady VaV (od roku 2015)

- člen Vědecké rady nakladatelství VŠEM – Praha (od roku 2015)

- člen Vědecké rady EF (od roku 2015)

- předseda Ediční komise EF a člen časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis (od roku 2016)

- člen komisí státních závěrečných zkoušek na EF JU v Č. Budějovicích

- předseda SZZ - FEK, ZČU Plzeň

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2438-3395

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Petr_Rehor

- Google scholar: https://scholar.google.cz/citations?hl=cs&pli=1&user=S6VrVMYAAAAJ

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EMVG Ekonomika a management ve veřejné správě KSV Ano Ano Ano
CMAN Management KŘE Ano Ano
MAN Management KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano Ano
YMANZ Management KŘE Ano
KAMAN Management (in English) KŘE Ano Ano
MANZA Management (in English) KŘE Ano Ano
VVMVS Management ve veřejné a sociální správě UHP Ano Ano Ano
OMK Managerial Communication KŘE Ano Ano Ano
OMT Managerial Techniques KŘE Ano Ano Ano
CMKO Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano Ano
MKO Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
ORGB Organizace veřejné správy KSV Ano Ano
OVSG Organizace veřejné správy KSV Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano Ano
YPR Public Relations KŘE Ano
TMD Trénink manažerských dovedností KŘE Ano Ano
KRZM Řízení změn KŘE Ano Ano
CRZM Řízení změn a inovací KŘE Ano Ano
RZM Řízení změn a inovací KŘE Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Social media and trust building
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podání projektu Visegrad - Podnikavost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené
Řešitel
Členové řešitelského týmu