Krninská Růžena, doc. Ing., CSc.

Krninská Růžena, doc.Ing., CSc.

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření:

- motivace a stimulace pracovního jednání

- řízení podnikové kultury

- rozvoj osobnosti manažera

- řízení lidských zdrojů

- autor nebo spoluautor 5 monografií, 2 článků v recenzovaném periodiku evidovaném ve světově uznávané databázi (SCOPUS) a 4 článků evidovaných v databázi WOS

- spoluřešitelka výzkumných projektů:

  -  GAJU 053/2016/S (Inovační management a konkurenceschopnost MSP, 2016-2018)

   - Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Process fur Klein-und Mittelunternehmen, 2017-2019)

- IGS20C1 Podniková kultura v řízení malých a středních podniků (2017 – 2019).

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (motivace a stimulace pracovního jednání, řízení podnikové kultury)

- celkem 36 bakalářských a 68 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení podnikové kultury a motivaci a stimulaci pracovního jednání a řízení lidských zdrojů

- školitel na EF JU v doktorském studijním programu Ekonomika a management: studijní obor Řízení a ekonomika podniku - 4 obhájené disertační práce

- autorka vysokoškolských učebnic:

Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.  

Krninská, R. (2013). Motivace a stimulace pracovního jednání.  České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Krninská, R. (2002). Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Krninská, R. (2002). Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Krninská, R. (2002). Vztahy podnikatelské sféry k státu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Krninská, R. (2002). Technika administrativy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2003: doc. - v oboru Ekonomika a manažment poĺnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva SPU FEM Nitra - název habilitační práce: Řízení lidských zdrojů v souvislosti s novými aspekty zemědělského managementu a procesem globalizace

- 1983: CSc. - VŠZ v Praze, PEF v Č. Budějovicích, doktorský SP- průřezové ekonomiky

- 1972: Ing. - VŠZ v Praze, PEF v Č. Budějovicích (provoz a ekonomika podniku)

 Zastávané funkce a členství:

- člen komise státních závěrečných zkoušek

- člen katedry řízení od roku 2004

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMSTI Motivace a stimulace pracovního jednání KŘE Ano Ano
MOSTI Motivace a stimulace pracovního jednání KŘE Ano Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KRO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano Ano
RO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano Ano Ano
KRVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje KŘE Ano Ano
RVLZ Rozvoj venkova a lidské zdroje KŘE Ano Ano Ano
RLZD Řízení lidských zdrojů KŘE Ano
KRPK Řízení podnikové kultury KŘE Ano Ano
RPK Řízení podnikové kultury KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Industry 4.0: an Employee Perception (Case of the Czech Republic)
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krninská Růžena
Oponentský posudek na disertační práci v roce 2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Krninská Růžena
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Krninská Růžena
Oponentský posudek na disertační práci
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Krninská Růžena
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Corporate Culture as a Motivating Factor
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Corporate Culture as Process of Socialization in the Context of Economic Trends
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Dostálová Eliška
Krninská Růžena
Modern trends in human resource management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Motivation and development of the manager's personality
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Průmysl 4.0. jako potenciální hrozba pro české pracovníky
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Stress management in the context of development in the international environment
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Židová Nikola
Holistic Approach to Motivation and Stimulation
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an approach of improving at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an Approach to Motivation at Workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress as an integral part of working life?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
...
The Importance Of Soft Skills In Human Resource Management
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Human Resources in Development of Countryside
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
...
Krninská Růžena
...
Important Values for Life on the Isle of Madeira in Portugal
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
The Influence Corporate Culture of Knowledge Economy on Financial Performance of Small and Medium-Sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Globalisation trends of the new economy and the competitiveness of small and medium-sized enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Human resource management with influences of the knowledge economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Knowledge economy determined by cultural dimensions
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
The education in learning organizations
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Cultural dimensions and institutionalized values in rural communities development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Řehoř Petr
Cultural Dimensions as an Innovative Approach to Rural Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Institutionalized values and cultural dimensions in development of societies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Kulturní dimenze znalostní ekonomiky determinující rozvoj lidského kapitálu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Krninská Růžena
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Komunikace a podniková kultura.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Krninská Růžena
Duspivová Marie
Selected cultural dimensions determining a shift to the knowledge economy in small and medium-sized enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Krninská Růžena
SWOT analýza jako manažerská technika v obcích Jihočeského kraje
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Duspivová Marie
Corporate culture in management of small and medium-sized enterprises
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Human Resource Management within the Process Management in Small and Medium-sized Enterprises
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krninská Růžena
Motivace a stimulace pracovního jednání
2013 KNIHA Skripta
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura jako významný faktor prosperity podniků v lokálním i globálním prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura v malých a středních podnicích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Krninská Růžena
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Holátová Darja
Krninská Růžena
Bednaříková Zuzana
...
Lidské zdroje v rozvoji venkova
2012 KNIHA Učebnice
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Dušek Radim
Krninská Růžena
Řízení lidských zdrojů pod vlivem podnikové kultury
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Duspivová Marie
Krninská Růžena
Řízení lidských zdrojů v rámci procesního řízení v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Trvale udržitelný rozvoj regionu z hlediska endogenních a exogenních přístupů
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Dušek Radim
Human Resource Management in Relation to Corporate Culture in the Knowledge Economy
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Dušek Radim
Mrázová Lucie
Podniková kultura firem v souvislosti s novou ekonomikou v globálním prostředí
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duspivová Marie
Krninská Růžena
Podniková kultura jako významný determinant řízení lidských zdrojů ve zvoleném podniku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krninská Růžena
Trvale udržitelný rozvoj a endogenní faktory regionu v souvislosti s regionálním managementem
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 49 z 49

Řešitel projektu

Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu