Katedra řízení

Aktuální informace

KONZULTAČNÍ HODINY ČLENŮ KATEDRY ŘÍZENÍ JSOU INDIVIDUÁLNÍ - NEJLÉPE PŘES E-MAIL.

SVOČ

Prezentace oboru ze Dne otevřených dveří

Úvodní soustředění studentů prvních ročníků

Požadavky na závěrečné práce

Aktuálně vypsaná témata disertačních prací


Odborné zaměření katedry

Katedra řízení pokrývá svým rozsahem široké spektrum oblasti managementu, za stěžejní lze považovat výuku povinných předmětů na bakalářském i navazujícím magisterském stupni garantovaného oboru Řízení a ekonomika podniku, a to zaměřené na různé přístupy managementu v organizacích, řízení lidských zdrojů, logistiku a operační management, projektový, strategický a procesní management. Na tyto pilíře katedry navazuje řada dalších volitelných předmětů, které umožňují studentům rozšířit si svůj odborný profil, např. v oblasti řízení kvality, řízení změn, v podnikatelské etice, v komunikaci, rozvoji manažerských technik a dovedností, systematickém budování podnikové kultury, v problematice malého a středního podnikání či v motivaci a stimulaci pracovních sil. Katedra řízení se výrazným způsobem podílí i na výuce dalších oborů na Ekonomické fakultě, ale i na ostatních fakultách Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Výuka je často doplňována přednáškami externích odborníků z praxe.

Výzkumné a vědecké směřování katedry Řízení je prioritně orientováno na řízení malých a středních podniků a hledání účelného a účinného řízení podnikových procesů a lidských zdrojů účastnících se v těchto procesech. Mezi současné výzkumné projekty, na kterých se členové katedry podílí, patří    Interreg V-A ATCZ16 (2017-2019): SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen) a   GA JU  053/2016/S (2016-2018): Inovační management a konkurenceschopnost MSP. Dalším směrováním katedry je oblast řízení procesů v nevýrobní sféře (veřejná správa, samospráva, sociální služby a podnikání).

Výsledky výzkumu jsou součástí přednášek či případových studií, které studenti řeší v rámci cvičení. Studenti se podílí na řešení projektu GAJU, výstupy využívají ve svých závěrečných pracích. V rámci vnitřního univerzitního projektu IRP dochází k podpoře publikačních aktivit a inovaci předmětů oboru.

 

Výzkumná témata katedry

Tvůrčí činnost související s oborem vychází ze zaměření katedry řízení EF JU, která se orientuje na řízení v malých a středních podnicích (SME), konkrétně na:

  1. Procesní řízení v malých a středních podnicích.
  2. Management lidských zdrojů v malých a středních podnicích.
  3. Strategické řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků.

Katedra každoročně organizuje odbornou sekci mezinárodní vědecké konference Inproforum s názvem Řízení MSP.

JEL classification: L10, L20, L30, M10, O30

 

Charakteristika bakalářského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

Studijní obor Řízení a ekonomika podniku se zaměřuje zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti podnikového managementu. Skladba předmětů je koncipována na základě potřeb a doporučení podnikatelské sféry. O uvedený studijní obor je mezi uchazeči o studium trvalý zájem.

Absolvent oboru je všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní orientací v oblasti řízení podniků, projektového řízení, ekonomiky, řízení lidských zdrojů, operačního managementu, logistiky, legislativy a regionálního rozvoje v rámci ČR i EU. Studenti získají znalosti dvou cizích jazyků včetně dovednosti odborné komunikace. Předností nabízeného oboru je jeho zaměření na rozvinutí schopností studentů v oblastech týmové spolupráce, prezentace a komunikace. Těchto dovedností a cílů bude dosaženo řešením samostatných, na sebe navazujících projektů zpracovávaných ve spolupráci se zástupci podnikatelské sféry s využitím týmové práce a realizovaných zejména v prvních dvou letech studia, a to především v  předmětu  Semestrální projekt – firma I, II, III.

Dovednosti a znalosti získané v uvedených oblastech jsou klíčové pro řízení na střední úrovni managementu velkých podniků a rovněž  i při zakládání a rozvoji malých a středních podniků.

Absolventi mají možnost pokračovat na Ekonomické fakultě JU ve studiu stejného oboru i v navazujícím magisterském studiu.

 

Charakteristika navazujícího studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

Cílem navazujícího magisterského studia oboru ŘEP je vychovávat odborníky v oblasti řízení a ekonomiky podniku, analyticky a eticky uvažující, se širokým ekonomickým přehledem a příprava těchto studentů pro úspěšné začlenění na trhu práce, jejich dobrou zaměstnavatelnost na manažerských pozicích. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP) navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management prohlubuje dosažené znalosti v oblastech řízení a ekonomiky podniku získané v rámci studia bakalářského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku na EF JU nebo příbuzných oborů.

Absolventi navazujícího magisterského studia Řízení a ekonomika podniku budou schopni formulovat a analyzovat problémy podniků a stanovit možné způsoby jejich řešení. Budou schopni vytvořit a implementovat strategie dalšího rozvoje podniků, efektivně řídit podnikové procesy a vést zaměstnance a týmy. Znalosti ekonomických disciplín a jejich aplikace včetně statistického zpracování dat budou nedílnou součástí jejich odborného zaměření. Tyto znalosti a dovednosti umožní absolventům uplatnění v řadě organizačně - řídících funkcí v soukromé i veřejné správě, v podnicích všech velikostí, různých životních cyklů, vlastnických či právních forem, odvětví a oborů podnikání.

 

Spolupráce

Spolupráce s podniky probíhá jednak v podobě přednášek zástupců podniků, které se týkají vybraného problému řízení jejich organizace. Dále se pořádají do vybraných podniků exkurze. Podniky rovněž předkládají návrhy témat na závěrečné práce, popř. se studentem připraví téma, které studenta zajímá a je i přínosem pro podnik.

Spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje je v rámci předmětu Firma I, kde studenti realizují své podnikatelské aktivity a celý příjem věnují této bance. V rámci národní sbírky mají možnost se zapojit do předem smluvených aktivit, kde si mohou vyzkoušet a zlepšit své soft skills.

Spolupráce s organizací JA Czech je v rámci předmětu Firma II a III. Studenti uzavírají smlouvu s JA Czech, která je opravňuje zahájit podnikání v rámci programu JA Podnikatel. V předmětu Firma II studenti zpracují podnikatelský záměr, který ve Firmě III realizují. Na závěr vypracují Výroční zprávu, kterou předkládají vyučujícím a zároveň ji posílají na JA Czech.

V oblasti mezinárodní spolupráce katedra řízení spolupracuje:

-          s University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko) - vydání monografie: Environmental awareness as a universal European value (2016), kapitola CSR strategy of SMEs in environmental conditions of the Czech Republic. Forma spolupráce probíhala zejména na společném grantovém projektu Visegrad 11540386 Environmental Awareness as a universal European Value. Výstupy z monografie jsou prezentovány studentům oboru.

-          se Slovenskou polnohospodářskou univerzitou v Nitře, Fakulta Ekonomiky a Manažmentu - doc. M. Šajbidorová a JUDr. M. Dobišová - přednášky o Řízení lidských zdrojů pro studenty ŘEP v předmětu Management II.

-          s Vocational School in Nowy Sacz (Polsko) - Robert Rodowski, Ph.D. - přednáška Economic Ethics pro studenty ŘEP v předmětu Etika v podnikání.

-          s University of Thessal (Řecko) – doktorské studium, na katedře řízení studuje  MSc. loannis Koukoumpliakos.

-          s Johannes Kepler University in Linz (Rakousko) - prof. H. Renöckl, přednášky Etika pro studenty ŘEP v předmětech Management, exkurze studentů
a pedagogů do Vědeckého parku v Linzi.

-          s Armstrong State University USA, kde probíhá výzkum zaměřený na podnikavost studentů. Výsledky výzkumu jsou uplatňovány ve výuce.

 

Certifikát Manažer kvality junior

V rámci spolupráce s  Českou společností pro jakost připravujeme studenty k získání certifikátu Manažer kvality – Junior. Studenti musí absolvovat předmět Řízení kvality na EF, dále praxi v oddělení kvality vybraného podniku, kde vypracují kvalifikační práci, jejíž předložení ČSJ je součástí zkoušky. Zúčastní se doplňujících seminářů z metrologie, statistických metod v kvalitě a auditů, které vedou pracovníci vybraných firem. Zkouška probíhá v Praze na ČSJ.

 

Kontakt

Ekonomická fakulta JU v Č.  Budějovicích

Katedra řízení

Studentská 15

370 05 České Budějovice

e-mail: stastkova@ef.jcu.cz