Pokus

 

KRM-table-1

Aktuálně

 • Od dubna 2018 do ledna 2019 působí na katedře jako hostující výzkumník Valny Giacomelli Sobrinho z Universidade Federal de Santa Maria v Brazílii. Ve spolupráci s Evou Cudlínovou a dalšími pracovníky katedry se zabývá energetickou politikou Brazílie, EU a Česka.
 • V květnu proběhl již  třetí ročník mezinárodního Bioekonomického kurzu (více zde).
 • V červnu převzal dlouholetý kolega James Sanford Rikoon z University of Missouri čestný doktorát Jihočeské univerzity (více zde). Již loni ocenili spolupráci s JU rektor University of Missouri a guvernér státu Missouri (více zde).
 • V červenci vyšel v časopise Rural Sociology článek o neformální produkci potravin v pěti evropských regionech, na němž se podíleli za EF JU Jan Vávra, Renata Klufová, Miloslav Lapka a Eva Cudlínová.
 • Ohlas jarního semináře Budějovické ekonomické dny na téma Průmysl 4.0 si můžete přečíst v červencovém EFektivu.
 • V říjnu začne 2,5 letý mezinárodní H2020 projekt POWER4BIO, zaměřený na výzkum a podporu bioekonomiky, jehož českou část realizuje naše katedra pod vedením Evy Cudlínové.
 • V říjnu vyjde tiskem v časopise Geoforum článek postdoktorandky Lenky Fendrychové o farmářských trzích.

Úvod

Výuka

Uplatnění absolventů

Věda a výzkum

Projekty

Publikace

Konference a semináře

Spolupráce s praxí

Katedra v médiích

Kontakt

Úvod

Katedra regionálního managementu je důležitou součástí Ekonomické fakulty JU, reprezentující mezioborový přístup k výuce a výzkumu, formovaný myšlenkami regionálního a udržitelného rozvoje, environmentální a ekologické ekonomie a pluralistickým pojetím ekonomie (tzn. pluralita v teorii, metodologii a interdisciplinarita). Na katedře spojujeme teoretický mezioborový přístup s praktickým zaměřením na regiony a jejich potřeby, jež má podobu spolupráce se starosty, tvorby plánů rozvoje obcí, přípravu projektů a konzultací se zástupci národního a krajských sdružení Místních akčních skupin.

Rozmanitost přístupů je dána i personálním složením katedry, jejíž členové mají, kromě ekonomie a regionalistiky, zázemí i v sociologii, geografii, politologii, kulturologii a aplikované ekologii.

zpět

 

Výuka

Katedra garantuje dva na sebe navazující obory. Bakalářský obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu poskytuje ucelené znalosti řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Standardní ekonomické vzdělání je doplněno o prostorový, sociální, environmentální a správní kontext. Tento obor je praktičtěji zaměřený s konkrétními vazbami na region a jeho rozvoj, včetně koncepce SMART regionu. Navazující magisterský obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova obohacuje znalosti získané v bakalářském studiu a klade větší důraz na teoretické souvislosti regionálních, sociálních a environmentálních aspektů ekonomických jevů. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě. Více v prezentaci pro zájemce o studium.

Katedra také garantuje navazující magisterský obor Regional and European Project Management, který je vyučován jako joint degree v anglickém a francouzském jazyce ve spolupráci s Université de Bretagne Sud (Francie) a Westsächsiche Hochschule Zwickau (Německo). Obor poskytuje znalosti týkající se regionálního managementu v praxi a unikátní možnost získat zkušenosti ze tří zemí EU.

Všechny nabízené obory seznamují studenty s myšlenkami udržitelného rozvoje, vyvažujícího ekonomický, sociální a environmentální pilíř společnosti a s jejich aplikacemi v regionálním rozvoji.

zpět

 

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní zejména ve veřejné správě, ale i neziskovém sektoru a firmách na různorodých pozicích. V současnosti působí naši absolventi např. na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu místního rozvoje, Státním fondu životního prostředí, Státním zemědělském intervenčním fondu, Místní akční skupině Sdružení Růže, Městském úřadu Milovice, Finančním úřadu Třeboň, rektorátu Jihočeské univerzity, Eurocentru České Budějovice a ve firmách E.On,, Bosch, Komerční banka nebo Agrico.

Pracují, mimo jiné, na těchto pozicích: analytik, kontrolor dotací, administrátor projektů, manažer, pracovník regionální rady, samostatný pracovník rozvoje regionu, samostatný pracovník pro cestovní ruch, koordinátor informačních aktivit o ESI fondech, referent fondů EU na Úřadu práce, samostatný hospodářsko-správní referent, referent péče o hmotný majetek nebo referent pro hodnocení vlivů na životní prostředí.

zpět

 

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumnou činnost katedry lze rozdělit do 4 hlavních oblastí:

 • Ekonomicko-sociální aspekty regionálního rozvoje.
 • Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie.
 • Environmentální a rurální sociologie s ekonomickým zaměřením.
 • Regionální a globální aspekty spotřeby energie a změn klimatu.

Mezi hlavní současná řešená témata patří bioekonomika, socio-ekonomické aspekty degradace půdy (eroze), šetrná turistika a agroturistika, neformální produkce potravin, problematika brownfieldů, hodnocení Místních akčních skupin v Česku a EU, komparace strategických dokumentů na národní i regionální úrovni, opatření na podporu ekosystémových služeb v krajině, či udržitelný rozvoj urbánních oblastí.

zpět


Projekty

Kompletní seznam projektů realizovaných členy katedry jde zde. Mezi nejvýznamnější aktuální výzkumné projekty, na nichž se členové katedry podílejí, patří SIP-SME (Interreg), účast v akci COST European Network on Environmental Citizenship a projekt POWER4BIO začínající v říjnu 2018 (H2020).

Nedávno ukončené projekty zahrnovaly např. projekt GILDED (7. RP EU), Land and Art jako sociální hnutí (COST/MŠMT), UNICREDS (Interreg) nebo výzkum regenerace brownfieldů (GA ČR).

zpět

 

Publikace

Seznam všech publikací členů katedry naleznete zde nebo u profilů jednotlivých členů.

Z nedávných publikací si můžete přečíst např. kapitolu o bioekonomice z vydavatelství Springer; článek o pohledu obyvatel na povodně a proměnách protipovodňové politiky v Česku v časopise Journal of Flood Risk Management nebo článek o potenciálu neformální produkce potravin při zmírňování změn klimatu v časopise Journal of Cleaner Production.

zpět

 

Konference a semináře

Katedra organizuje mezinárodní kurz Bioekonomiky, cyklus přednášek Pluralismus v ekonomii, seminář Budějovické ekonomické dny a spoluorganizuje mezioborovou konferenci Naše společná přítomnost, seminář Kvalitativních metod, fakultní konferenci INPROFORUM a fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti.

zpět

 

Spolupráce s praxí

Katedra klade velký důraz na spolupráci s praxí a vztah akademické sféry k regionu. Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami a obcemi, Svazky obcí a měst a CHKO, zejména z Jihočeského kraje. Kromě pracovníků katedry se na spolupráci s praxí podílejí i studenti, kteří v seminárních pracích řeší úkoly pro konkrétní obce a absolvují často v obcích nebo Místních akčních skupinách praxe. Studenti se také podílejí v rámci výuky na tvorbě strategických dokumentů spolupracujících měst a obcí.

V rámci spolupráce s praxí nabízíme též různé služby, zejména v oblasti regionálního rozvoje, managementu a politiky životního prostředí, venkovské turistiky a agroturistiky:

 • Projektová činnost, včetně projektového poradenství a monitoringu dotačních příležitostí.
 • Výzkumná činnost, především socio-ekonomické analýzy.
 • Vypracování strategických a rozvojových dokumentů nebo jejich konzultace.
 • Mid-term evaluace Místních akčních skupin.
 • Cenové kalkulace k veřejným zakázkám.
 • Dotazníková setření, sestavení dotazníku podle požadavků (konzultace k dotazníku), vyhodnocení a interpretace výsledků.
 • Oceňování životního prostředí různými metodami.
 • Hodnocení účinnosti a směřování dotační politiky ČR a EU.

 zpět

 

Katedra v médiích

Pokud Vám nestačí o nás číst, můžete si nás třeba poslechnout na stanici Český rozhlas Leonardo (Eva Cudlínová o bioekonomice) nebo Český rozhlas České Budějovice (Jan Vávra o uhlíkové stopě). A pokud Vám zvuk nestačí, zde je i obraz: Eva Cudlínová a Miloslav Lapka v rozhovorech ve Studiu Z Jihočeské televize. Shlédnout můžete i krátké video o výzkumu na katedře.

zpět

 

Kontakt

Katedra regionálního managementu

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studentská 13

370 05 České Budějovice

tel.: +420 38903 2515

e-mail: matejckova@ef.jcu.cz

zpět