Základy obchodu

Zkratka předmětu KOD/ZOB
Název předmětu Základy obchodu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/ZOB
Název Základy obchodu
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/ZO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je základní pohled na vývoj obchodu, rozvoj obchodu v kontextu WTO, zařazení obchodu v systému hospodářských odvětví, formy moderních metod obchodního podnikání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a ústní prezentace seminární práce na vybrané téma. Zpracování drobných úkolů. Aktivní účast na semináři. Stoprocentní docházka na seminář. Absolvování krátkých dílčích testů od třetího týdne vždy každý druhý týden s celkovou úspěšností nejméně 60 %.
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

1. Význam a historie služeb a obchodu.
2. Základní pojmy, členění obchodu a služeb
3. Specifika podnikání ve službách, funkce obchodu (obchodníků)
4. Sortiment, klasifikace zboží a služeb
5. Velkoobchod - terminologie a vývoj
6. Maloobchod - terminologie a vývoj
7. Elektronický obchod a služby
8. Vybrané další služby
9. Ochrana spotřebitele v oblasti obchodu a služeb
10. Kooperace v obchodě a ve službách
11. Hospodářská politika v oblasti obchodu a služeb. Pojem, cíle, nástroje, nositelé hospodářské politiky (EU, ČR)
12. Role nadnárodních institucí a organizací v obchodě a službách. Hospodářská integrace a obchod.
13. Světové obchodní trendy, globalizace, integrace, internacionalizace, diverzifikace a koncentrace v českém a evropském obchodu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají základní přehled o vývoji a trendech v obchodě, znají základní terminologii.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 • Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002.
 • www.czech-franchise.cz
 • www.dacr.cz
 • www.socr.cz
 • www.wto.org
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb..
 • zákoník. Zákon o ochraně spotřebitele - č. 634/1992 Sb.
 • Veber, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2002.
 • Hesková, M., Pícha, K. Vybrané problémy obchodního provozu: studijní pomůcka vhodná pro distanční formy studia. České Budějovice: JU ZF, 2004.
 • GfK CZech. www.incoma.cz.
 • Moodle. https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=34.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF