Základy jakosti

Zkratka předmětu KOD/ZJ
Název předmětu Základy jakosti
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ZJ
Název Základy jakosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty se základními aspekty kvality ve vztahu k aktivitám státu (národní politika kvality, národní cena kvality, legislativní aktivity, technická normalizace a posuzování shody), řízení kvality na úrovni organizací (management kvality, environmentální a bezpečnostní management), požadavkům spotřebitelů (bezpečnost produkce, značení produkce, ekologicky šetrná produkce) a vybraným komoditám (komoditní analýzy).

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním, účast na exkurzích a přednáškách odborníků z praxe.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Témata přednášek:
1. Kvalita
2. Národní politika kvality. Národní cena kvality
3. Legislativní a normativní aspekty kvality
4. Posuzování shody. Certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra
5. QMS - úvod
6. ISO řady 9000
7. TQM. Model Excelence EFQM
8. Specifické normy související s QMS. Integrované systémy řízení
9. Značky kvality
10. Ekoznačení produktů
11. Bioprodukce
12. Fair trade
13. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity
14. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity

Cvičení:
Rozvedení problematiky z přednášených témat. Samostatná vystoupení studentů, prezentace seminárních prací v PP na vyhlášená témata s diskusí.

Odborné exkurze: Vybrané výrobní organizace a zkušební ústavy v rozsahu 6 výukových hodin.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti kvality v souvislosti zejména s problematikou národní politiky kvality, technické normalizace, posuzování shody a systémů řízení kvality.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • Doležalová, H. (2012). Základy jakosti. České Budějovice.
  • ČSN EN ISO 14001:2016. Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
  • ČSN EN ISO 9000:2016. Systémy managementu jakosti - základní principy a slovník.
  • ČSN EN ISO 9001:2016. Systém managementu jakosti - požadavky.
  • Veber, J. a kol. (2002). Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing.
  • Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (ve znění pozdějších novelizací).
  • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF