Základy cestovního ruchu

Zkratka předmětu KOD/ZCR
Název předmětu Základy cestovního ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ZCR
Název Základy cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KCR/ZCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si základní poznatky o cestovním ruchu jako systému a jeho okolí. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a technická cvičení v praxi,včetně besedy s odborníkem z praxe.

Požadavky na studenta

PREZENČNÍ STUDIUM:
Požadavky k zápočtu:
Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

KOMBINOVANÉ STUDIUM:
Požadavky k zápočtu:
Prezentace zvoleného tématu s problematikou druhů a forem CR.
Požadavky ke zkoušce:
Přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Obsah

PREZENČNÍ STUDIUM:
Přednášky:
1. Systém cestovního ruchu. Podstata CR - CR jako systém a jeho struktura.Okolí systému CR.
2. Klasifikace CR podle druhů (rekreační, sportovní, kulturní, lázeňský, obchodní,..) a forem (domácí - zahraniční, organizovaný - individuální,?). Obsah a podmínky základních forem CR. Teorie CR.
3. Vývoj cestování a cestovního ruchu. Náčrt historie cestování a cestovního ruchu. Základní motivy cestování ve starověku a středověku. Motivy cestování v novověku. Novodobý CR v Evropě. Zvláštnosti vývoje CR v tehdejším Československu.
4. Trh cestovního ruchu. Podstata trhu CR, jeho charakteristika a zvláštnosti.
5. Poptávka po CR - činitelé, kteří ovlivňují poptávku - ekonomické, demografické, sociálně-kulturní, ekologické, politické a administrativní. Subjekt CR jako představitel poptávky a jeho typologie. Nabídka v užším a širším smyslu. Činitelé, kteří ovlivňují nabídku CR.
6. Podniky a instituce CR.Typologie a zvláštnosti podniků CR sdružení a svazy CR. Řízení CR - orgány koordinace CR.
7. Služby v CR. Cestovní ruch jako služba. Postavení služeb a jejich zvláštnosti v CR. Rozdělení služeb CR. Kvalita služeb v CR.
8. Politika CR. Podstata a cíle, nástroje a nositelé politiky CR politika CR jako součást hospodářské politiky. Mezinárodní politika CR, role UNWTO. Mezinárodní a světové konference o CR. Role ČR v činnosti mezinárodních organizací CR.
9. Hospodářské a sociální důsledky CR. Hospodářské funkce CR - příjmy a multiplikační efekt CR, tvorba hodnot a vliv CR na HDP. Faktor zaměstnanosti, regionálního rozvoje a platební bilance. Vztah zahraničního CR a zahraničního obchodu.Sociální a kulturní funkce CR.
10. Rozvoj CR ve světě a v ČR. Mezinárodní CR. V České republice - domácí a zahraniční. Vliv globalizace na CR. Perspektivy rozvoje MCR a DCR v České republice.
11. Marketing cestovním ruchu. Marketing služeb, marketingový mix cestovního ruchu 8P. Využití přímého marketingu v cestovním ruchu.
12. Destinační management a marketing.
13. Model budování destinačního managementu. Marketingová strategie destinace CR. Kooperace v rámci destinace. Příklady destinačního řízení v ČR.
14. Etický kodex CR. Světový výbor pro etiku CR. Globální etický kodex CR

Cvičení:
1. Úvod do problematiy ZCR, studijní literatura, požadavky ke studiu.
2. Geneze cestování jako předetapy CR.Základní motivy cestování ve starověku a středověku. Motivy cestování v novověku - tzv.Kavalírské cesty Rožmberků.
3. Přírodní a uměle vytvořené podmínky rozvoje jednotlivých druhů a forem CR v ČR
4. Trh CR u nás - současný stav , problémy a perspektivy.
5. Trh ACR - současný stav, problémy a perspektivy.
6. Trh PCR - současný stav, problémy a perspektivy.
7. Městský CR,jeho sociálně- ekonomické dopady.
8. Evropský trh CR - současný stav a očekávaný rozvoj.
9. Světový trh CR současný stav a očekávaný rozvoj s ohledem na procesy globalizace.
10. Problematika organizačně - institucionálního rozvoje CR v ČR a možnosti jejich řešení.
11. Problematika legislativní úpravy CR u nás a možnosti řešení.
12. CR a životní úroveň, CR a volný čas. Možnosti a problémy kvalifikace spotřeby v CR.
13. CR jako faktor regionálního rozvoje na příkladu zvoleného regionu.
14. Zápočtové kolokvium.
Seminární práce:
Analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu z hlediska forem a druhů CR ve zvoleném regionu.
KOMBINOVANÉ STUDIUM:
1. Systém cestovního ruchu. Okolí CR. Klasifikace CR podle druhů a forem. Trh cestovního ruchu.
2. Poptávka po CR. Subjekt CR. Podniky a instituce CR. Řízení CR - orgány koordinace CR.
3. Služby v CR. Cestovní ruch jako služba. Politika CR. Mezinárodní a světové konference o CR. Role ČR v činnosti mezinárodních organizací CR.
4. Hospodářské a sociální důsledky CR. Hospodářské funkce CR - příjmy a multiplikační efekt CR, tvorba hodnot a vliv CR na HDP. CR ve světě a v ČR. Mezinárodní CR. Vliv globalizace na CR. Marketing v cestovním ruchu, marketingový mix cestovního ruchu 8P.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Jedná se o teoretickou vědní disciplínu zabývající se teorií a aplikací cestovního ruchu v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: Fortuna, 2006.
  • Čertík, M. Cestovní ruch. Praha: OFF, 2000.
  • Pásková, M., Zelenka, J.:. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2002.
  • časopis. C.O.T.
  • Minář, P. a kol. Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996.
  • www.accka.cz
  • www.ack.cz
  • www.czechtourism.cz
  • www.magconsulting.cz
  • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF