Zbožíznalství

Zkratka předmětu KOD/ZBN
Název předmětu Zbožíznalství
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ZBN
Název Zbožíznalství
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními poznatky z oblasti obecného zbožíznalství, v praktické části seznamuje s vybranými oblastmi specifického zbožíznalství - komoditní analýzy.
Základní témata: Zboží a jeho atributy. Zbožíznalství. Klasifikace zboží. Kvalita produktu. Komplexní pojetí kvality. Význam kvality v tržním prostředí. Vliv sféry výroby a oběhu na kvalitu zboží. Obalové systémy. Značení produktů. Objektivní a subjektivní metody hodnocení kvality zboží. Vybrané komoditní analýzy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním, účast na exkurzích.

Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Obecné pojmy z oblasti zbožíznalství. Klasifikace zboží
2. Kvalita zboží
3. Vliv podnikových činností a oběhu na kvalitu zboží
4. Obalové systémy, obalové odpady
5. Legislativní a normativní aspekty kvality zboží
6. Hodnocení kvality zboží
7. Bezpečnost výrobků
8. Ekologicky šetrné produkty - potraviny
9. Ekologicky šetrná produkce - nepotraviny
10. Fairtrade produkce
11. - 14. Úvod do vybraných komodit

Cvičení:
Volně navazují na přednášková témata. V rámci seminářů jsou prezentovány individuálně a týmově zpracované semestrální práce z oblasti aplikovaného zbožíznalství.

Exkurze:
Odborné exkurze do vybraných výrobních a zkušebních organizací v rozsahu 12 výukových hodin.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti obecného a speciálního zbožíznalství.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
 • VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
 • Doležalová, H. Vybrané kapitoly ze zbožíznalství. E, 2014. ISBN 978-80-7394-444-5.
 • zákon. Zákon 59/98 Sb. O odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 • zákon. Zákon č. 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství.
 • zákon. Zákon 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků.
 • zákon. Zákon 110/97 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích.
 • zákon. Zákon 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky.
 • Dostálová, J. a Kadlec, P. Potravinářské zbožíznalství.
 • The Rapid Alert System for Food and Feed 2016 Annual Report. Brussels, Belgie: European Commission, 2017.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF