Principles of Commerce

Zkratka předmětu KOD/YZO
Název předmětu Principles of Commerce
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/YZO
Název Principles of Commerce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/ZO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je základní pohled na vývoj obchodu, rozvoj obchodu v kontextu WTO, zařazení obchodu v systému hospodářských odvětví, formy moderních metod obchodního podnikání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a ústní prezentace seminární práce na vybrané téma. Zpracování drobných úkolů. Aktivní účast na semináři. Stoprocentní docházka na seminář.
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1. Historický vývoj obchodu.
2. Obsah a cíl kurzu. Obchod, základní pojmy, členění obchodu
3. Obchodní podnikání, právní formy, funkce obchodu (obchodníků)
4. Družstevní obchod, sociální ekonomika
5. Obchodní sortiment, třídění zboží a jeho identifikace
6. Specializace v obchodě, systemizace provozních jednotek. Velkoobchod - terminologie a vývoj
7. Maloobchod - terminologie a vývoj
8. Elektronický obchod
9. Ochrana spotřebitele v oblasti obchodu
10. Kooperace v obchodě
11. Hospodářská politika v oblasti obchodu. Pojem, cíle, nástroje, nositelé hospodářské politiky (EU, ČR)
12. Role nadnárodních institucí a organizací v obchodě. Hospodářská integrace a obchod.
13. Světové obchodní trendy, globalizace, integrace, internacionalizace, diverzifikace a koncentrace v českém a evropském obchodu.


Cvičení:
1. Úvod do semináře, témata seminářů, seminární práce
2. Český obchod po roce 1989 v kontextu evropského obchodu. Význam obchodu pro národní hospodářství.
3. Etika v podnikání
4. Společenská odpovědnost v obchodě
5. TOP 10 českého obchodu
6. Obchod v kontextu vývoje spotřebitelských preferencí
7. Identifikace zboží a služeb
8. Nové technologie v obchodě
9. Kvalita v oblasti obchodních aktivit
10. Ochrana spotřebitele v oblasti obchodních aktivit
11. Kooperace a kooperační sdružení v obchodní činnosti
12. Vliv internacionalizace a globalizace na obchodní aktivity
13. Zpětná vazba k průběhu seminářů, shrnutí kurzu, udělování zápočtů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají základní přehled o vývoji a trendech v obchodě, znají základní terminologii.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 • Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002.
 • www.czech-franchise.cz
 • www.dacr.cz
 • www.socr.cz
 • www.wto.org
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb..
 • zákoník. Zákon o ochraně spotřebitele - č. 634/1992 Sb.
 • Veber, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2002.
 • Hesková, M., Pícha, K. Vybrané problémy obchodního provozu: studijní pomůcka vhodná pro distanční formy studia. České Budějovice: JU ZF, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF