Marketing

Zkratka předmětu KOD/YZMA
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/YZMA
Název Principles of Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/ZMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů, např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika, tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizujícím se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bez podmiňujícího předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a principům marketingového přístupu k trhu. Jsou schopni s marketingem ve firmě/organizaci pracovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
  • Armstrong G. a kol. Principles of Marketing. Australia: Pearson, 2014.
  • Kotler, P. Marketing management - global edition. New Jersey: Wiley, 2018.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF