Vnější obchodní vztahy A

Zkratka předmětu KOD/VOVA
Název předmětu Vnější obchodní vztahy A
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/VOVA
Název Vnější obchodní vztahy A
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními funkcemi zahraničního obchodu, nástroji zahraničně obchodní politiky, vymezuje základní stupně ekonomické integrace a činnost mezinárodních institucí. Funkce mezinárodního obchodu. Teorie mezinárodní směny. Autonomní a smluvní nástroje zahraničně obchodní politiky (cla, kvantitativní restrikce, minimální ceny, autolimitační dohody, nástroje podpory exportu, obchodní smlouvy, obchodní a platební dohody). Pásma volného obchodu (CEFTA, EFTA, NAFTA). Celní unie. Jednotný vnitřní trh (EU). Hospodářská a měnová unie (EMU). Světová ekonomika: rozvojové ekonomiky, tranzitivní ekonomiky, rozvinuté tržní ekonomiky. GATT + WTO, MMF a Světová banka, OECD. GATT+WTO, MMF a Světová banka, OECD.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Účast na přednáškách a seminářích
Prezentace a odevzdání seminární práce
Splnění dílčích zápočtových testů na 70%
Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po splnění podmínek zápočtu.
Zkouška má písemnou formu, podmínkou je splnění se 70% úspěšností a případné ústní dozkoušení.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Vývoj a význam MO jako organické součásti světové ekonomiky.Teorie MO, základní vývojové trendy 20.století.
2. Autonomní nástroje Z - O politiky
3. Smluvní nástroje Z - O politiky
4. Základní formy ekonomické integrace (pásma volného obchodu, celní unie, jednotný trh, hospodářská a měnová unie)
5. Světová ekonomika
6. Rozvojové ekonomiky
7. Tranzitivní ekonomiky
8. Rozvinuté ekonomiky
9. EU (základní charakteristika, historie, organizační struktura, legislativa, financování EU, politiky, asociační dohody) Problémy a přínosy Jednotné vnitřní politiky při vstupu do EU. Dohoda o přístupu, společná zemědělská politika, vliv na obchodní vztahy.
10. Přeprava a skladování v mezinárodním obchodě
11. Pojištění a platby v mezinárodním obchodě
12. Mezinárodní organizace v MO a účast ČR v těchto organizacích

Cvičení:
1. Úvod do předmětu (podmínky absolvování předmětu, zadání referátů)
2. Cla a celní politika ČR Aktivní vystoupení studentů.
3. Zahraniční obchod ČR. Aktivní vystoupení studentů.
4. Schengenské dohody. Aktivní vystoupení studentů.
5. Celní unie. Aktivní vystoupení studentů.
6. Eurozona
7. Obchod vybrané rozvojové země na příkladu. Aktivní vystoupení studentů.
8. Obchod s vybranými komoditami. Aktivní vystoupení studentů.
9. Obchod s vybranými komoditami. Aktivní vystoupení studentů.
10. Incoterms 2000. Aktivní vystoupení studentů.
11. Účast ČR v mezinárodních obchodních institucích. Aktivní vystoupení studentů.
12. Zápočty

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokladem je absolvování předmětu Základy obchodu (KOD/ZO)

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
 • Bergami, R. International trade. Melbourne: Eruditions Publishing, 2009.
 • Machková, H., Černohlávková, E. Sato, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, 2010.
 • Cihelková, E. Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje. Praha: VŠE, 2000.
 • Tichá, L. Vnější obchodní vztahy ČR. Č. Budějovice: JU ZF, 2007.
 • Dvořák, P. Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE, 2000.
 • Hes, A. Základy mezinárodního obchodu. Praha: ČZU, 2000.
 • MZV ČR. Agenda 2000.
 • MZV ČR. Amsterdamská smlouva.
 • časopis. EURO - Info.
 • časopis. Mezinárodní obchod.
 • Pipek, J. a kol. Mezinárodní obchod. Praha: VŠE, 1996.
 • Šťastný, D. Mezinárodní obchod a politika. Praha: VŠE, 2004.
 • Kalinská, E., Petříček, V. Mezinárodní obchod I. Praha: VŠE, 2003.
 • Zamykalová, M. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: VŠE, 2001.
 • časopis. Mezinárodní politika.
 • časopis. Moderní obchod.
 • časopis. Obchod, kontakt, marketing.
 • MZV ČR. Průvodce EU.
 • MZV ČR. Průvodce vnějšími vztahy EU.
 • MZV ČR. Schengenské dohody.
 • Šnorek, I. Světová obchodní organizace. Praha: VŠE, 1997.
 • Cihelková, E. USA, Japonsko, SRN. Praha: VŠE, 1998.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF