SZZ Marketingové řízení

Zkratka předmětu KOD/SZMR
Název předmětu SZZ Marketingové řízení
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SZMR
Název SZZ Marketingové řízení
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KSM, KOD/KSMA, KOD/SM, KOD/SMA, KOD/CB, KOD/KSCHO, KOD/SCHO, KOD/CMM, KOD/KMM, KOD/KMMR, KOD/MM, KOD/MMR, KOD/OMM
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti marketingového řízení.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního marketingového řízení, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PROCES, CHARAKTERISTIKA, ETAPY
2. MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA
3. STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ, VÝBĚR CÍLOVÝCH TRHŮ
4. MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ A MARKETINGOVÉ PLÁNY
5. MARKETINGOVÉ STRATEGIE A TAKTIKY, JEJICH VOLBA A UŽITÍ
6. MARKETINGOVÁ REALIZACE
7. MARKETINGOVÁ KONTROLA
8. MARKETINGOVÝ VÝZKUM NA SPOTŘEBITELSKÝCH TRZÍCH - KVALITATIVNÍ A KVANTITAVNÍ
9. STRATEGIE ŘÍZENÍ ZNAČEK
10. SPECIFIKA MARKETINGU NA SPOTŘEBITELSKÝCH TRZÍCH
11. PROCES NÁKUPNÍHO ROZHODOVÁNÍ A PONÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ U SPOTŘEBITELŮ
12. RACIONALITA A IRACIONALITA VE SPOTŘEBNÍM CHOVÁNÍ
13. DEMOGRAFICKÉ A GEOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY SPOTŘEBITELŮ A JEJICH VZTAH KE SPOTŘEBNÍMU CHOVÁNÍ
14. SOCIÁLNÍ VLIVY NA SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ (KULTURA, SUBKULTURY A REFERENČNÍ SKUPINY)
15. VZTAH DOMÁCNOSTÍ A RODINY KE SPOTŘEBNÍMU CHOVÁNÍ
16. SEBEPOJETÍ A ŽIVOTNÍ STYL VE VZTAHU KE SPOTŘEBNÍMU CHOVÁNÍ
17. VNÍMÁNÍ SPOTŘEBITELŮ
18. UČENÍ SE A POSTOJE SPOTŘEBITELŮ
19. EMOCE, ARCHETYPY U SPOTŘEBITELŮ
20. MEZINÁRODNÍ MARKETING
21. MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÝ MIX
22. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝ MARKETING

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Strategický marketing (SM/KSM), Spotřební chování (SCHO/KSCHO), Mezinárodní marketing (MM/KMM)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti marketingového řízení. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF