Strategický marketing

Zkratka předmětu KOD/SMA
Název předmětu Strategický marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SMA
Název Strategický marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/SMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a metodami strategického marketingu, tvorbou marketingového plánu firmy se zohledněním různých specifických tržních situací a metodami hodnocení plnění tohoto plánu. V rámci cvičení se studenti naučí tyto metody prakticky aplikovat.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:

Včasné splnění 3 týmových úkolů, které jsou blíže specifikovány v moodle.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška pro první termín probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 14 otázek, které jsou uzavřené i otevřené. Student mám pro vyplnění testu k dispozici 60 minut čistého času. Druhý a další pokus mohou probíhat i formou ústní.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického marketingu - úloha marketingové strategie.
2. Identifikace příležitostí na trhu.
3. Standardizované analytické metody.
4. Stanovení marketingových cílů, výběr cílových trhů a typy strategií.
5. Strategický marketingový plán a nastavení marketingových měřítek výkonnosti.
6. Strategie pro vstup na nové trhy.
7. Strategie pro existující trhy.
8. Produktová strategie.
9. Značková strategie.
10. Cenová strategie.
11. Distribuční strategie.
12. Komunikační strategie.
13. Integrovaná marketingová strategie.

Obsah předmětu - témata seminářů:
1. Zadání prací. Identifikace příležitostí na trhu.
2. Identifikace příležitostí na trhu - vyhodnocení. SWOT analýza - zadání.
3. SWOT analýza - zpracování a vyhodnocení.
4. BCG matice. Strategický marketingový plán - zadání.
5. Strategický marketingový plán.
6. Strategický marketingový plán.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Strategický marketing je podmíněn předmětem Základy marketingu. (ZMA).

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pochopit jednotlivé etapy procesu marketingového řízení, využít vybrané analytické metody, připravit strategický marketingový plán a zaujmout kvalifikované stanovisko při formulování marketingových cílů a strategických firemních záměrů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
  • Kotler, P., Keller, L.K. (2013). Marketing management. Grada Publishing: Praha.
  • Helena Horáková. (2014). Marketingové strategie. Praha: Idea Service.
  • Horáková,H. (2003). Strategický marketing. Praha: Grada Publishing.
  • Kumar,N. (2003). Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada Publishing.
  • Meffert, H. (1996). Marketing Management. Praha: Grada Publishing.
  • Cravens, D.W, Piercy, N.F. (2013). Strategic Marketing. McGraw-Hill Irwin, NY.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF