Strategický marketing

Zkratka předmětu KOD/SM
Název předmětu Strategický marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SM
Název Strategický marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/SMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a metodami strategického marketingu, tvorbou marketingového plánu firmy se zohledněním různých specifických tržních situací a metodami hodnocení plnění tohoto plánu. V rámci cvičení se studenti naučí tyto metody prakticky aplikovat.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:

Úspěšné absolvování zápočtového úkolu popř. případové studie. (60% úspěšnost)

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část se skládá z písemného testu přibližně 14 otázek (otevřených i uzavřených) s časovou dotací 25 min. Za splnění této písemné části zkoušky je požadována 60% úspěšnost.
Ústní část zkoušky spočívá v zodpovězení dvou otázek.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického marketingu. Charakteristika, vymezení a význam předmětu. Základní kategorie.
2. Strategický řídící proces jako východisko a limitující faktor marketingového procesu.
3. Poslání podniku, jeho cíle a zásadní strategický směr k dosažení cílů. Příležitosti na trhu.
4. Strategický marketingový proces, charakteristika, etapy.
5. Standardizované analytické metody. Marketingová situační analýza.
6. Marketingová situační analýza.
7. Marketingové plánování a marketingové plány.
8. Stanovení marketingových cílů, vytipování příležitostí, výběr cílových trhů a typy strategií.
9. Marketingové strategie a taktiky, jejich volba a užití.
10. Možnosti zdokonalení marketingového plánovacího procesu.
11. Portfolio marketingových aktivit podniku a jeho analýza. Strategická podnikatelská jednotka. Maticové přístupy (BCG, GE).
12. Realizační etapa.
13. Kontrolní etapa strategického marketingového procesu. Marketingový audit.

Obsah předmětu - témata cvičení:
1. Základní kategorie.
2. Poslání firmy.
3. Marketingová situační analýza
4. SWOT analýza
5. SWOT analýza
6. Maticové postupy
7. Maticové postupy. Tvorba zadaného zápočtového úkolu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Strategický marketing vyžaduje znalosti na úrovni předmětu Marketing (ZMA).

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pochopit jednotlivé etapy procesu marketingového řízení, využít vybrané analytické metody a zaujmout kvalifikované stanovisko při formulování marketingových cílů a strategických firemních záměrů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
  • Kotler, P., Keller, L.K. (2013). Marketing management. Grada Publishing: Praha.
  • Helena Horáková. (2014). Marketingové strategie. Praha: Idea Service.
  • Horáková,H. (2003). Strategický marketing. Praha: Grada Publishing.
  • Kumar,N. (2003). Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada Publishing.
  • Meffert, H. (1996). Marketing Management. Praha: Grada Publishing.
  • Cravens, D.W, Piercy, N.F. (2013). Strategic Marketing. McGraw-Hill Irwin, NY.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF