Spotřební chování

Zkratka předmětu KOD/SCHO
Název předmětu Spotřební chování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SCHO
Název Spotřební chování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/KSCHO
Vyloučené předměty KOD/CB
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Poznání spotřebního chování umožňuje organizacím zlepšit jejich marketingové strategie a segmentaci trhu tím, že poznají psychologii spotřebitelů, toho, jak myslí, cítí, uvažují a vybírají si mezi různými alternativami (značek, produktů), jaký vliv má na spotřebitele jejich okolí (média, kultura, rodina, referenční skupiny, symboly) a životní cyklus rodiny, jak se spotřebitelé chovají při samotném nákupu i po nákupu při spotřebě, jak se projevuje u spotřebitelů omezená racionalita, nebo rozdílná angažovanost na koupi produktu. Součástí předmětu je zároveň i úvod do použití příslušných kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat vhodných pro účely poznání spotřebního chování a následné segmentaci trhu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

A) Týmové práce:
1. Domácí úkoly a případové studie (budou zadávány během semestru, tým si může vybrat jednu práci, kterou nemusí odevzdat)
2. Projekt na téma Spotřebitelský výzkum (návrh a realizace spotřebitelského výzkumu mimo dotazníkového šetření, témata na prvním semináři)

B) Účast na přednáškách a seminářích - student může chybět maximálně na dvou seminářích, omluvy v moodle

C) Písemný zápočtový test (online v moodle) - minimálně 50% úspěšnost

Účast na přednáškách a seminářích je podstatnou součástí procesu výuky. Přítomnost studentů bude v náhodných intervalech během semestru kontrolována, nepřítomnost musí být řádně omluvena. V případě nepřítomnosti je povinností studenta si probíranou problematiku doplnit.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student adekvátním způsobem zvládnout.

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.
Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata ke studiu:

1. Spotřební chování a marketing
2. Proces nákupního rozhodování a ponákupního chování
3. Racionalita a iracionalita ve spotřebním chování, angažování spotřebitele
4. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování - kvalitativní a kvantitativní výzkum
5. Geodemografie a spotřební chování
6. Sociální vlivy na spotřební chování
7. Domácnosti a rodiny
8. Sebepojetí a životní styl
9. Vnímání
10. Učení se a postoje
11. Emoce, archetypy
12. Segmentace, metriky zákaznických zkušeností, marketingový mix
13. Dynamika spotřebitelských trhů

Témata cvičení:

1. Úvod, moodle, zadání prací
2. Aktuální trendy ve spotřebním chování
3. Heuristiky v nákupním rozhodování
4. Iracionalita ve spotřebním chování
5. Využití sekundárních dat o spotřebním chování
6. Kvalitativní výzkum, sémiotika
7. Kvantitativní výzkum, škálování, data mining a vybrané statistické metody
8. Geodemografie (gender, geomarketing)
9. Kultura, subkultury, referenční skupiny
10. Životní cyklus rodiny
11. VALS segmentace
12. Případové studie (značky, etika)
13. Prezentace závěrečných prací
14. Prezentace závěrečných prací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti znají teorii spotřebního chování, trendy a používané výzkumné metody, jsou schopni efektivně provádět marketingovou segmentaci.

Garanti a vyučující
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • Bárta, V. & Bártová, H. (2012). Homo Spotřebitel. Praha.
 • Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004). Nákupní chování. Brno: Computer Press.
 • null
 • Evans, M., Jamal, A., Foxall, G. (2006). Consumer Behaviour. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 • Vojtko, V., Mildeová, S. (2007). Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting.
 • Vysekalová, J. (2011). Chování zákazníka. Praha.
 • Ariely, D. (2009). Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí: iracionální faktory v ekonomice i v životě?. Praha.
 • Bártová, H., Bárta, V., Koudelka, J. (2007). Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). Praha.
 • Cialdini, R. (2012). Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF