Podnikání na venkově a diverzifikace

Zkratka předmětu KOD/PVSD
Název předmětu Podnikání na venkově a diverzifikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/PVSD
Název Podnikání na venkově a rozvoj služeb v kontextu diverzifikace
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit studenty se specifickými podmínkami podnikání na venkově, formami podnikání, existující a potenciální poptávkou ve venkovském prostoru. Dále pak s rolí veřejné správy a nepodnikatelských subjektů v rozvoji podnikání ve venkovském prostoru a specifiky poskytování služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace návrhu řešení na základě případové studie.
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1. Vymezení venkovského prostoru, postavení venkovského prostoru v národním hospodářství, podmínky podnikání na venkově
2. Exogenní a endogenní faktory rozvoje venkovských oblastí
3. Klíčové a podpůrné procesy regionálního rozvoje
4. Subjekty venkovského prostoru a jejich role v rozvoji regionu. Veřejná správa, místní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.
5. Subjekty venkovského prostoru a jejich role v rozvoji podnikatelské činnosti. Veřejná správa, místní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.
6. Posílení konkurenceschopnosti formou diverzifikace. Význam diverzifikace podnikatelské činnosti ve venkovském prostoru. Možné cesty diverzifikace.
7. Metody výzkumu potenciálu a tvorby diversifikační strategie. Formy podpory diverzifikace podnikatelské činnosti
8. Nabídka a poptávka ve venkovském prostoru. Specifika trhu ve venkovském prostoru. Význam malých a středních podniků.
9. Služby jako faktor rozvoje venkovského prostoru. Nabídka služeb, deficitní služby. Role ceny služeb.
10. Druhy a formy cestovního ruchu ve venkovském prostoru,
11. Infrastruktura a suprastruktura cestovního ruchu ve venkovském prostoru a její využití
12. Venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika, udržitelnost cestovního ruchu

Cvičení:
1. Úvod, sestavení týmů
2. Případové studie - činnost místních akčních skupin
3. Prezentace týmových prací - podpora endogenních rozvojových aktivit venkovského prostoru
4. Případová studie - diversifikační strategie vybraného podniku
5. Případová studie - tvorba podnikatelského záměru v podmínkách venkovského prostoru

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF