Consumer Protection

Zkratka předmětu KOD/OOS
Název předmětu Consumer Protection
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OOS
Název Consumer Protection
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/OS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Consumer protection in the Czech Republic and in the EU, law and economic aspects legislation, ethics, institution in the consumer protection branch.

Požadavky na studenta

Credit:
1. Activity on the seminars - team seminar work and attendance
2. Credit test

Obsah

Consultation:
History of consumer protection
Meaning, goals and information source of consumer protection
Consumer policy in the EU
Consumer policy in the Czech Republic
Consumer organisations in the world and in the Czech Republic
Business competition and consumer protection
Analysis and testing of the market
Consumer protection in the specific fields - consumer constracts and financial service
Consumer brands

Seminars:
1. information seminar
2. presentation of the seminar works
3. presentation of the seminar works
4. presentation of the seminar works
5. credit test
6. finally seminar

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
 • E- learnigový systém výuky.
 • Horová, O. Ochrana spotřebitele. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004.
 • Klabusayová, N., Burdiláková, N. & Zlámalová, J. Ochrana spotřebitele: geneze a současnost. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2009.
 • Srbová. A. & Vojtko, V. Spotřebitelské teorie a reálie. České Budějovice: EF JCU, 2011.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/index_cs.htm.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/index_cs.htm.
 • https://echa.europa.eu/cs/regulations/reach.
 • https://eudravigilance.ema.europa.eu/Decommissioned/Decommissioned.html.
 • https://iuridictum.pecina.cz/w/V%C5%A1eobecn%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_ob%C4%8Dansk%C3%BD.
 • http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon.
 • Internetové stránky spotřebitelských organizací v ČR a ve světě.
 • Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde, a. s., 2008.
 • Rektořík, J. et al. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2007.
 • Priority spotřebitelské politiky na období let 2015 ? 2020.
 • Kincl, J., Urfus, V. & Skřejpek, M. Římské právo. Praha: Nakladatelství C. H. Beck., 1995.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. srpna 2008 o spotřebitelském úvěru.
 • Munková, J., Svoboda, P. & Kindl, J. Soutěžní právo. Praha: Nakladatelství C. H. Beck., 2006.
 • Steffens, H. Správanie spotrebiteľov a spotrebiteľská politika. Bratislava: Ekonom, 2004.
 • www.coi.cz.
 • www.eudrapharm.eu.
 • www.mpo.cz ? sekce Ochrana spotřebitele (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.
 • www.npj.cz/program-ceska-kvalita.
 • www.szpi.gov.cz.
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
 • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.
 • Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
 • Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
 • Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 • Zákon č. 242/ 2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
 • Zákon č. 63/1986 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF