Quality Management

Zkratka předmětu KOD/OMANJ
Název předmětu Quality Management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OMANJ
Název Management jakosti
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/MANJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout přehled o aktuálních poznatcích týkajících se managementu kvality.
Základní témata:
Význam kvality v současném podnikání. Legislativa v oblasti kvality. Technická normalizace a certifikace. Přístupy zaměřené na zabezpečování kvality: ISO 9000, TQM - Total Quality Management, oborové standardy (HACCP, GMP/GHP), specifické standardy (EMS, HSMS, ISMS, FSMS) a tvorba integrovaných systémů řízení. Zavádění a certifikace systému řízení kvality. Vybrané aspekty řízení kvality v oblasti obchodu a cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminárních prací v souladu se zadáním, účast na exkurzích a přednáškách odborníků z praxe.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Prezenční studium:

Přednášky:
1. Úvod do problematiky kvality
2. Legislativní a normativní aspekty kvality
3. Posuzování shody. Certifikace. Akreditace.
4. Systémy řízení kvality (QMS), přístupy a zásady
5. ISO řady 9000. TQM
6. Oborové standardy QMS. GMP/GHP, HACCP a navazující potravinářské standardy (ISO 22000, BRC, IFS)
7. Specifické systémy řízení související s QMS (EMS, HSMS, ISMS, FSMS). Integrované systémy
8. Společenská odpovědnost organizace (CSR)
9. Ekonomické aspekty kvality
10. - 14. Přednášky odborníků z praxe

Cvičení:
Rozvedení problematiky z přednášených témat. Samostatná vystoupení studentů, prezentace seminárních prací na vyhlášená témata s diskusí.
Součástí výuky jsou odborné exkurze v rozsahu 4 výukových hodin do vybraných výrobních organizací a zkušebních ústavů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti kvality a managementu kvality. Dokáží vnímat kvalitu jako silnou konkurenční výhodu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
 • ČSN EN ISO 9001 (010321). Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha: ÚNMZ, 2010.
 • ČSN EN ISO 9000 (010300). Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Praha: ČNI, 2006.
 • Veber,J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • Doležalová,H. Základy jakosti. Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-339-4.
 • ČSN EN ISO 9004 (010324). Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality. Praha: ÚNMZ, 2010.
 • ČSN EN ISO 14001 (010901). Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Praha: ČNI, 2005.
 • Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2008.
 • Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2002.
 • Oldřich, M. Systém kritických bodů v obchodě. Praha: České a slovenské odborné nakladatelství, 2004.
 • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF