Cultural Tourism

Zkratka předmětu KOD/OKCR
Název předmětu Cultural Tourism
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OKCR
Název Kulturní cestovní ruch
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/KCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Kolokvium
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s tematickými okruhy řízení kulturních památek a destinací. Důraz je kladen na analýzu trhu kulturního cestovního ruchu a možnosti jeho ovlivňování včetně příkladů z mezinárodní praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky ke kolokviu:
Řádně vypracována a písemně odevzdána (do Moodle) semestrální práce v termínu nejpozději čtyř týdnů do začátku zkouškového období.
Předmětem kolokvia jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu aplikované na konkrétní téma, na něž byla studentkou/studentem vypracována semestrální práce. Kolokvium je ústní.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1 - Kulturní cestovní ruch.
2 - Motivy a postoje účastníků kulturního cestovního ruchu.
3 - Výzkum v kulturním cestovním ruchu 1.
4 - Výzkum v kulturním cestovním ruchu 2.
5 - Výzkum v kulturním cestovním ruchu 3.
6 - Segmentace trhu kulturního cestovního ruchu.
7 - Produkt kulturního cestovního ruchu.
8 - Finanční zdroje rozvoje kulturního cestovního ruchu.
9 - Etické aspekty komercializace kulturních hodnot.
10 - Komunikace a propagace kulturních památek.
11 - Případové studie.
12 - Případové studie.

Kombinované studium:
Konzultace:
1 - Kulturní cestovní ruch. Motivy a postoje účastníků kulturního cestovního ruchu. Výzkum v kulturním cestovním ruchu
2 - Výzkum v kulturním cestovním ruchu. Segmentace trhu kulturního cestovního ruchu.
3 - Produkt kulturního cestovního ruchu. Finanční zdroje rozvoje kulturního cestovního ruchu. Etické aspekty komercializace kulturních hodnot.
4 - Komunikace a propagace kulturních památek. Případové studie.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit procesy využití kulturního dědictví v cestovním ruchu, vysvětlit specifika a analyzovat stranu poptávky i nabídky na trhu kulturního cestovního ruchu.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Kesner. L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005.
  • Johnová R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008.
  • Richards G. Cultural attractions and European tourism. Oxon: Cabi Publishing, 2001.
  • International Journal of Heritage Studies.
  • http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147578E.pdf
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF