Transport in Tourism

Zkratka předmětu KOD/ODCR
Název předmětu Transport in Tourism
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ODCR
Název Doprava v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/DCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z problematiky oběhových a přepravních procesů, zasilatelské oblasti, vnitrostátní a zahraniční dopravy a z koncepční práce v organizacích dopravy. Rozvoj a formování dopravního sektoru. Analýza dopravního sektoru a vazby na okolí. Vztahy mezi dopravními obory, systémy nákladní a osobní dopravy. Stav a rozhodující parametry dopravní infrastruktury ČR. Náklady sektoru dopravy. Náklady infrastruktury a problém jejich úhrady. Dopravní projekty, jejich účinky, měření a hodnocení. Ocenění specifických efektů dopravní infrastruktury. Dopravní politika a regulace sektoru dopravy. Energetické aspekty dopravní politiky. Ekologické aspekty dopravní politiky, dopravní nehodovost. Dopravní politika EU, harmonizace podmínek pro činnost jednotlivých dopravních oborů.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě.
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Kalkulace dopravy dle dispozic.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení ústní zkoušky, přirozená orientace v problému.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Význam a postavení dopravy v národohospodářském komplexu, historie vývoje dopravy. Vnitřní členění dopravy.
2. Cestovní ruch a jeho vazby k dopravě. Vědní disciplíny zabývající se dopravou.
3. Základní terminologie v dopravě, historie vzniku dopravy.
4. Členění dopravy a uplatnění jejich druhů v cestovním ruchu.
5. Dopravní sítě a jejich vývoj s ohledem na cestovní ruch.
6. Podnikání v dopravě, marketing v dopravě, přepravní podmínky a tarify, dopravní podnik.
7. Silniční doprava - významná složka cestovního ruchu, silniční síť v ČR a Evropě, silniční poplatky ve vybraných státech Evropy, pravidelná a nepravidelná přeprava osob.
8. Dopravní dokumentace a mezinárodní předpisy v silniční přepravě.Operativní řízení automobilové dopravy.Dispečerské řízení v dopravě.
9. Kalkulace cen v autokarové dopravě. Trasování v autokarové dopravě.
10. Železniční přeprava osob, význam železnice v cestovním ruchu, železniční síť v ČR a Evropě, terminologie.
11. Trasování v železniční dopravě, vybavení železnice, reservační systémy, dopravní dokumenty, výpočet jízdného, grafikon vlakové dopravy.
12. Letecká doprava - význam a postavení v národním hospodářství a v cestovním ruchu, druhy letů, letiště, terminály, přeprava cestujících, tarify.Letové řády, jízdní dokumenty, rezervační systémy, sestavení forfaitů.
13. Lodní přeprava osob, její využití v cestovním ruchu, říční, námořní plavba, trajekty.
14. Doprava a životní prostředí.

Cvičení:
1.) Dopravní politika
2.) Logistika v osobní dopravě. Státní fond dopravní infrastruktury
3.) Silniční přeprava. Klasifikace autokarů. Dopravní sektor
4.)Dopravní procesy v silniční dopravě. Volba dopravního prostředku cestujícím
5.) Železniční přeprava. Využití v CR
6.) Dopravní procesy v železniční dopravě
7.) Letecká přeprava. Mezinárodní instituce v letecké dopravě
8.) Dopravní procesy v letecké dopravě. Letiště. Vytěžovací management v letecké dopravě
9.) Vodní přeprava. Využití pro CR
10.) Dopravní procesy ve vodní dopravě
11.) MHD a integrovaná doprava
12.) Nekonvenční a ostatní doprava
13.) Informační systémy /238 - 262/ Navigační systémy/263- 318/ Bezpečnostní systémy na
komunikacích /384 - 400/
14.) Bezpečnost v dopravě /46 - 115/

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Základy cestovního ruchu nebo Cestovní ruch 1 a Služby 1 a 2 nebo Služby v cestovním ruchu jsou podmíněny.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům dopravy aplikované na cestovní ruch, jsou schopni porovnávat různé druhy dopravy, zpracovat itinerář cesty, kalkulovat dopravu, rozvíjejí kompetence v dopravní gramotnosti.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Zutynek,J.Zelený,L., Mervald,M. Dopravní procwes\ v cestovním ruchu. Praha: ASPI, 2008.
  • Mirvald, S. Geografie dopravy. Plzeň: ZČU, 2000.
  • Přibyl,P., Sviták,P. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN, 2001.
  • Duval, D.T. Tourism and Transport. Clevedon Hhall, 2007.
  • Brinke, J. Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, UK, Praha, 107 s. Praha: Karolinum, 1999.
  • Přibyl, P.,Janota,A., Spalek,J. Analýza a řízení rizik v dopravě. Praha: BEN, 2008.
  • Eisler, J. Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE, 1994.
  • Zelený, P. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: VŠE 1994, 1994.
  • Kunašová E. Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea servis, 2001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF