Mezinárodní obchod

Zkratka předmětu KOD/MOB
Název předmětu Mezinárodní obchod
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MOB
Název Mezinárodní obchod
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/YITR
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti v rámci tohoto předmětu porozumí prostředí mezinárodního obchodu ve vztahu krizikům, vstupu na zahraniční trhy, regulaci mezinárodního obchodu a nástrojům jeho financování.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na přednáškách a seminářích
Prezentace a odevzdání průběžných úkolů.
Splnění dvou průběžných testů na 70%.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po splnění podmínek zápočtu.
Zkouška má písemnou formu, podmínkou je minimálně 70% úspěšnost.Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do mezinárodního obchodu - mezinárodní obchodní operace a činnosti, mezinárodní instituce a dohody
2. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy, přehled exportních a importních procesů
3. Mezinárodní měnový systém a směnné kurzy
4. Mezinárodní a Česká exportní politika
5. Role celní správy v mezinárodním obchodě
6. Kupní smlouva a mezinárodní obchodní doložky (Incoterms 2010)
7. Doprava a skladování
8. Řízení rizik v mezinárodním obchodě, hodnocení teritoriálních a zákaznických rizik
9. Pojištění v mezinárodním obchodě
10. Financování a platby v mezinárodním obchodě
11. Dokumenty v mezinárodním obchodě
12. Specifické formy obchodování

Cvičení:
Jednotlivá cvičení budou tématicky navazovat na odpřednášená témata.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
  • Bergami. R. (2013). International Trade: A practical introduction. Melbourne, Australia.
  • Machková Hana, Černohlávková Eva, Sato Alexej a kolektiv. (2014). Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, a.s.
  • Tichá, L. (2007). Vnější obchodní vztahy ČR. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
  • Svatoš Miroslav a kolektiv. (2009). Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing.
  • Hill, C. W. L. (2015). International Business: Competing in the Global Marketplace. New York, NY, USA.
  • null
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Individuální příprava ke zkoušce, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Test

Stáhnout jako PDF