Marketingové nástroje v obchodě

Zkratka předmětu KOD/MNO
Název předmětu Marketingové nástroje v obchodě
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MNO
Název Marketingové nástroje v obchodě
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z předmětu Marketing, a to aplikací marketingových nástrojů do oblasti obchodu. Na základě případových studií jsou objasněny vazby mezi jednotlivými nástroji a činnostmi marketingu v obchodě.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
docházka na semináře dle studijního řádu a vypracování případové studie (60 % úspěšnosti).

Obsah

Témata ke studiu:
1. Poznatelnost trhu obchodu, jako prostředníka mezi výrobou a spotřebou
2. Specifika marketingové činnosti v obchodu koneční spotřebitelé a dodavatelé
3. Význam a specifikace marketingové komunikace v obchodu (včetně naslouchání zákazníkovi)
4. Specifika marketingového mixu v obchodu (velkoobchod, maloobchod)
5. Lidé (people) jako specifická složka marketingového mixu služeb, tj. i obchodu
6. Specifika produktové politiky v obchodu - rozhodování obchodníka spojená s produktem.
7. Produkt jako nástroj marketingového mixu - různá pojetí produktu (položka, sortiment, virtuální produkt), značka a její význam, obal.
8. Cena produktů a cenová politika v obchodu - rozhodování obchodníka v souvislosti s cenou, cenovou politikou (dlouhodobě nízká cena produktu, akční ceny apod.).
9. Specifikace distribuce produktů - distribuční kanály, rozhodování o umístění jednotky.
10. Propagace produktů velkoobchod, maloobchod. Rozhodování obchodníka o formách podpory produktu, aplikace vybraných nástrojů v obchodě.
11. Význam reklamy v obchodu (velkoobchod a maloobchod).
12. Využití a význam podpory prodeje (velkoobchodníka a maloobchodníka)
13. Význam a využití nových technologií pro marketing v oblasti obchodu (mobilní telefon, internet, videoprojekce apod.). Př. internet jako komunikační médium, distribuční kanál, poskytovatel jedinečných produktů, ukazatel ceny.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Marketingové nástroje v obchodě je podmíněn předměty: Marketing, Základy obchodu.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni realizovat marketingový mix v oblasti obchodu, tj. jak ve velkoobchodní, tak i maloobchodní činnosti a mohou zaujmout kvalifikované stanovisko v praxi.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
  • ŠVARCOVÁ, M. Základní principy marketingu. Praha, 2016.
  • Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publising, 1994.
  • Solomon, M. R., Marshall, G. W., & Stuart, E. W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, 2006.
  • Lyková, I. Marketingový audit a kontrola. Praha, 2000.
  • Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing. Upper Saddle River, 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF