Marketingové nástroje v cestovním ruchu

Zkratka předmětu KOD/MNCR
Název předmětu Marketingové nástroje v cestovním ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MNCR
Název Marketingové nástroje v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KŘE/CMAN, KŘE/MANZ, KŘE/QMANZ
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopit specifika marketingu cestovního ruchu a jeho nástrojů. Používat nástroje marketingového mixu cestovního ruchu. Rozpoznat a objasnit specifika marketingových aplikací z pohledu produktu CR: a) služby CR, b) destinace CR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Účast zástupce/zástupců týmu na konzultacích k projektu (min. 2x za semestr). Předmět probíhá v režimu projektové výuky, semináře jsou proto využívány pro individuální konzultace jednotlivých týmů ke zpracování zadaných projektů.
2) Zpracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu dle zadání specifikovaném v moodle.
3) V režimu projektové výuky je součástí požadavků účast na studijní cestě ke zpracování semestrálního projektu.


Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata seminářů:
1. Trh cestovního ruchu.
2. Specifika marketingu a marketingového mixu v CR.
3. Produkt CR jako součást marketingového mixu. Tvorba balíčků služeb CR (packaging). Tvorba programů v CR (programming). 4. Lidé (people) jako specifická složka produktu CR.
5. Cena jako součást marketingového mixu v CR. Cenová politika v CR.
6. Specifika distribuce v CR.
7. Marketingová komunikace v CR - reklama a PR.
8. Marketingová komunikace v CR - přímý marketing, osobní prodej a event marketing.
9. Využití internetu v marketingu cestovního ruchu.
10. Partnerství a spolupráce v cestovním ruchu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti mají znalosti ze základů cestovního ruchu, tj. předmět KOD/CR1.

Získané způsobilosti

Student chápe specifika trhu cestovního ruchu, dokáže aplikovat nástroje marketingového mixu na produkty cestovního ruchu (služby CR a destinace CR). Je kompetentní k práci na operativní úrovni řízení v oblasti taktického marketingu.

Garanti a vyučující
  • Cvičící: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Literatura
  • Jakubíková, D. (2010). Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing.
  • Boučková a kol.:. Marketing, C. H. Beck, 2003.
  • Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2006). Marketing for Hospitality and tourism.
  • Middleton, M., Fyall, A., Morgan, M. (2009). Marketing in Travel and Tourism. Oxford.
  • Zamazalová, M. (2009). Marketing obchodní firmy. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Exkurze, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF