Mezinárodní marketing

Zkratka předmětu KOD/MMR
Název předmětu Mezinárodní marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MMR
Název Mezinárodní marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/MM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět výrazně profiluje absolventa pro oblast mezinárodního podnikání. V průběhu kurzu získají posluchači vědomosti z problematiky mezinárodního marketingu, výzkumu mezinárodních trhů a seznámí se s nástroji mezinárodního marketingu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a prezentace marketingového projektu.Účast na cvičení.
Požadavky ke zkoušce:
Získání 70% u písemné zkoušky s možností ústního dozkoušení.

Obsah

Témata přednášek:
1. Definice mezinárodního marketingu, koncepce a specifika mezinárodního marketingu, vývozní koncepce.
2. - 3. Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání (kulturní a ekonomické rozdíly), metody analýzy mezinárodního marketingového prostředí a zdroje informací.
4. Segmentace, hodnocení a výběr cílových zahraničních trhů. . Strategické plánování.
5. Mezinárodní marketingový mix a jeho specifika
Témata cvičení:
Navazují na odpřednášenou problematiku

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mezinárodní marketing je podmíněn předmětem Základy marketingu. (ZMA).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům mezinárodního marketingu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jan Šalamoun, Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
  • KEEGAN, W. J., SCHLEGEMILCH, B. Global Marketing Management. A European Perspektive. 2001. ISBN 0- 138-41826-8.
  • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha, 2003. ISBN 80-245-0496-0.
  • Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0364-5.
  • HOLLENSEN, S. Global Marketing, A market-responsive approach. ISBN 0-273-64644-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF