Management a marketing cestovního ruchu

Zkratka předmětu KOD/MMCR
Název předmětu Management a marketing cestovního ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MMCR
Název Management a marketing cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/RTMD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblastech řízení, marketingu cestovního ruchu na regionální, národní i mezinárodní úrovni a dále povědomí o nových trendech v této oblasti.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Seminární práce

Obsah

Témata:
Systém managementu v cestovním ruchu. Destinační a produktový management. Specifika udržitelného cestovního ruchu v základních pilířích managementu v CR. Objektivní posouzení CR jako průmyslu. Institucionální zabezpečení a spolupráce PPP v managementu CR na globální, mezinárodní, regionální a lokální úrovni. Marketing jako společenský a manažerský proces, jehož výsledkem je spotřeba produktu cestovního ruchu jednotlivci a skupinami na straně poptávky a uspokojení podnikatelských a společenských zájmů na straně nabídky. Management cestovního ruchu v marketingovém prostředí. Specifika managementu v jednotlivých prvcích (složkách) makro a mikroprostředí cestovního ruchu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student se orientuje v hlavních tématech kurzu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
 • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
 • Cvičící: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: fortuna, 2011.
 • Novacká, Ľ. Cestovný ruch a Európská únia. Bratislava: Sprint dva, 2010. ISBN 978-80-89393-26-8.
 • Reid, R.D., Bojnic, D.C. Hospitality marketing management. John W. and Sons, N.Y, 2001. ISBN 0-471-35462-7.
 • Kotler, P., Bowen, J. T., Malena, J. C. Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall, 2009. ISBN 0 978-0-13504559-.
 • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • Gúčik, M., Šípková, I. Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2004.
 • Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010.
 • Horáková, H. Strategický marketing. Praha, 2003. ISBN ISBN 80-247-0447-.
 • Doswell, R. Tourism, how effective management makes the diference. Butterworth Heinemann, U.K., 2002. ISBN 0750622725.
 • Goeldner, C. R., Ritchie, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-08459-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF