Základy jakosti

Zkratka předmětu KOD/KZJ
Název předmětu Základy jakosti
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KZJ
Název Základy jakosti
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/ZJ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty se základními aspekty kvality ve vztahu k aktivitám státu (národní politika kvality, národní cena kvality, legislativní aktivity, technická normalizace a posuzování shody), řízení kvality na úrovni organizací (management kvality, environmentální a bezpečnostní management), požadavkům spotřebitelů (bezpečnost produkce, značení produkce, ekologicky šetrná produkce) a vybraným komoditám (komoditní analýzy).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Témata přednášek:
1. Kvalita
2. Národní politika kvality. Národní cena kvality
3. Legislativní a normativní aspekty kvality
4. Posuzování shody. Certifikace. Akreditované, autorizované a notifikované osoby. Regulovaná sféra
5. QMS - úvod
6. ISO řady 9000
7. TQM. Model Excelence EFQM
8. Specifické normy související s QMS. Integrované systémy řízení
9. Značky kvality
10. Ekoznačení produktů
11. Bioprodukce
12. Fair trade
13. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity
14. Kvalita ve vazbě na vybrané komodity

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti kvality v souvislosti zejména s problematikou národní politiky kvality, technické normalizace, posuzování shody a systémů řízení kvality.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • Doležalová, H. (2012). Základy jakosti. České Budějovice.
  • ČSN EN ISO 14001:2016. Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
  • ČSN EN ISO 9000:2016. Systémy managementu jakosti - základní principy a slovník.
  • ČSN EN ISO 9001:2016. Systém managementu jakosti - požadavky.
  • Veber, J. a kol. (2002). Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing.
  • Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (ve znění pozdějších novelizací).
  • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších novelizací).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF