Zbožíznalství

Zkratka předmětu KOD/KZBN
Název předmětu Zbožíznalství
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KZBN
Název Zbožíznalství
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/ZBN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními poznatky z oblasti obecného zbožíznalství, v praktické části seznamuje s vybranými oblastmi specifického zbožíznalství - komoditní analýzy.
Základní témata: Zboží a jeho atributy. Zbožíznalství. Klasifikace zboží. Kvalita produktu. Komplexní pojetí kvality. Význam kvality v tržním prostředí. Vliv sféry výroby a oběhu na kvalitu zboží. Obalové systémy. Značení produktů. Objektivní a subjektivní metody hodnocení kvality zboží. Vybrané komoditní analýzy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární v souladu se zadáním, na základě konzultace s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

Kombinované studium:
Konzultace:
1. soustředění:
Obecné pojmy z oblasti zbožíznalství. Klasifikace zboží. Kvalita zboží. Vliv podnikových činností a oběhu na kvalitu zboží
2. soustředění:
Obalové systémy, obalové odpady. Legislativní a normativní aspekty kvality zboží. Hodnocení kvality zboží
3. soustředění:
Bezpečnost výrobků. Ekologicky šetrné produkty - potraviny. Ekologicky šetrné produkty - nepotraviny. Fairtrade.
4. soustředění:
Úvod do vybraných komodit, prezentace seminárních prací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům z oblasti obecného a speciálního zbožíznalství.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D., Bc. Marie Feslová
Literatura
  • VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
  • Doležalová, H. Vybrané kapitoly ze zbožíznalství.
  • zákon. Zákon 59/98 Sb. O odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
  • zákon. Zákon č. 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství.
  • zákon. Zákon 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků.
  • zákon. Zákon 110/97 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích.
  • zákon. Zákon 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky.
  • Dostálová, J. a Kadlec, P. Potravinářské zbožíznalství.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF