Služby turismu I

Zkratka předmětu KOD/KST1
Název předmětu Služby turismu I
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KST1
Název Služby v cestovním ruchu 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat teoretické znalosti o provozu, řízení a poskytování služeb v turismu, tj. jejich významu v procesu uspokojování zákaznických potřeb, specifik, znalostní a dovednostní potřeby.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
a) uspokojivé hodnocení individuální práce (cca desetiminutového vystoupení na zadané téma z oblasti informačních, průvodcovských, ubytovacích, stravovacích, kongresových a animačních služeb),
b) získání 20 bodů za aktivity, které procvičují probíranou látku (jsou zadávané prostřednictvím Moodle a pověřují domácí přípravu


Požadavky na absolvování zkoušky:
a) uspokojivý výsledek z testové části zkoušky
b) ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních
otázek.Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky poskytování služeb v turismu.
2. Potřeby návštěvníků v CR a jejich uspokojování s důrazem na služby turismu (turismus, systém cestovního ruchu, definice služeb, podstata služeb v cestovním ruchu a jejich znaky, komplexnost a kvalita služeb turismu, podniky turismu)
3. Informační služby. Význam poskytování informačních služeb v turismu. Turistická informační centra. Informační a rezervační systémy v turismu. Internet, moderní trendy a novinky.
4. Průvodcovské služby. Průvodcovské služby jako součást asistence v turismu. Význam klasifikace průvodcovských služeb.
5. Historie ubytování v CR, charakteristika, definování a význam poskytování ubytovacích služeb.
6. Ubytovací zařízení jako nositel ubytovacích služeb.
7. Produkt ubytovacích zařízení, péče o hosta v ubytovacím zařízení.
8. Charakteristika, definování a význam poskytování stravovacích služeb.
9. Stravovací zařízení jako nositel stravovacích služeb, typologie stravovacích zařízení.
10. Historie poskytování stravovacích služeb.
11. Kalkulace produktu ubytovacích a stravovacích služeb (náklady, členění nákladů, způsoby tvorby ceny, cenová diferenciace, reakce na změnu poptávky po produktu)
12. Ekonomika hospitality zařízení (rozhodování o investici, bod zvratu, návratnost investice)
13. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Charakteristika a klasifikace kongresových akcí. Význam a podmínky klasifikace kongresových služeb. Organizování kongresových akcí. Služby incentivního CR a jejich význam.
14. Animační služby. Animační služby jako součást asistence v turismu. Animační aktivity v CR, jejich struktura a charakteristika. Zabezpečení poskytování animačních služeb.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky cestovního ruchu na úrovni kurzu Turismus a základní znalosti problematiky obchodu a služeb na úrovni kurzu Obchod a služby.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí prvkům v oblasti poskytování základních služeb v cestovním ruchu a jsou schopni řešit problémy provozu podniků poskytujících specifikované služby.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Literatura
  • Kostková, M. (2010). Management hotelového provozu. Karviná.
  • Orieška, J. (2011). Služby v cestovním ruchu. Praha.
  • Chladt, K., Pechová, J. & Merhaut, M. (2015). Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha: V.M.EST.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF