Strategický marketing

Zkratka předmětu KOD/KSM
Název předmětu Strategický marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KSM
Název Strategický marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/SM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a metodami strategického marketingu, tvorbou marketingového plánu firmy se zohledněním různých specifických tržních situací a metodami hodnocení plnění tohoto plánu. V rámci cvičení se studenti naučí tyto metody prakticky aplikovat.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:

Úspěšné absolvování případové studie. (60% úspěšnost)

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část: splnění na 60 % zkouškového testu, který obsahuje 14 otázek (uzavřených i otevřených) s časovou dotací 25. min.
Ústní část.
Student bude odpovídat na dvě otázky.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do strategického marketingu. Základní pojmy.
2. Strategický řídící proces jako východisko a limitující faktor marketingového procesu.
3. Poslání podniku, jeho cíle a zásadní strategický směr k dosažení cílů. Příležitosti podniku.
4. Strategický marketingový proces, charakteristika, etapy.
5. Standardizované analytické metody. Situační analýza.
6. Marketingová situační analýza.
7. Marketingové plánování a marketingové plány.
8. Stanovení marketingových cílů, vytipování příležitostí, výběr cílových trhů a typy strategií.
9. Marketingové strategie a taktiky, jejich volba a užití.
10. Možnosti zdokonalení marketingového plánovacího procesu
11. Portfolio marketingových aktivit podniku a jeho analýza. Strategická podnikatelská jednotka. Maticové přístupy (BCG, GE)
12. Realizační etapa strategického marketingového procesu.
13. Kontrolní etapa strategického marketingového procesu.


Témata seminářů pro kombinované studium:
1. Základní terminologie. Strategický řídící proces.
2. Strategický marketingový proces. Charakteristika a etapy.
3. Marketingová situační analýza. SWOT analýza. Stanovení marketingových cílů (BCG a GE matice)
4. Marketingové strategie a taktiky. Sestavení plánu.

Ostatní témata, která nejsou v plánu výuky kombinovaného studia zahrnuta, jsou určena k samostudiu pouze pro tuto formu studia.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Strategický marketing je podmíněn předmětem Marketing. (ZMA).

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pochopit jednotlivé etapy procesu marketingového řízení, využít vybrané analytické metody, připravit strategický marketingový plán a zaujmout kvalifikované stanovisko při formulování marketingových cílů a strategických firemních záměrů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Helena Horáková, CSc., Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
  • Kotler, P., Keller, L.K. (2013). Marketing management. Grada Publishing: Praha.
  • Helena Horáková. (2014). Marketingové strategie. Praha: Idea Service.
  • Horáková,H. (2003). Strategický marketing. Praha: Grada Publishing.
  • Kumar,N. (2003). Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada Publishing.
  • Meffert, H. (1996). Marketing Management. Praha: Grada Publishing.
  • Cravens, D.W, Piercy, N.F. (2013). Strategic Marketing. McGraw-Hill Irwin, NY.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF