Spotřební chování

Zkratka předmětu KOD/KSCHO
Název předmětu Spotřební chování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KSCHO
Název Spotřební chování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/SCHO
Vyloučené předměty KOD/KCB
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Poznání spotřebního chování umožňuje organizacím zlepšit jejich marketingové strategie a segmentaci trhu tím, že poznají psychologii spotřebitelů, toho, jak myslí, cítí, uvažují a vybírají si mezi různými alternativami (značek, produktů), jaký vliv má na spotřebitele jejich okolí (média, kultura, rodina, referenční skupiny, symboly) a životní cyklus rodiny, jak se spotřebitelé chovají při samotném nákupu i po nákupu při spotřebě, jak se projevuje u spotřebitelů omezená racionalita, nebo rozdílná angažovanost na koupi produktu. Součástí předmětu je zároveň i úvod do použití příslušných kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat vhodných pro účely poznání spotřebního chování a následné segmentaci trhu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

A) Dva týmové projekty:
1. Analýza vývoje spotřebních vydání domácností dle ČSÚ za posledních 5 let a zpracování odhadu velikosti spotřebních výdajů v jednotlivých kategoriích za vybranou obec
2. Odkrytí segmentů na spotřebitelském trhu - socio-demografická a behaviorální segmentace na základě využití reálných dat a statistických metod

B) Písemný zápočtový test (online v moodle) - minimálně 50% úspěšnost

Ke každému tématu jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student adekvátním způsobem zvládnout.

Aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata k samostudiu:

1. Spotřební chování a marketing
2. Proces nákupního rozhodování a ponákupního chování
3. Racionalita a iracionalita ve spotřebním chování, angažování spotřebitele
4. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování ? kvalitativní výzkum
5. Marketingový výzkum v oblasti spotřebního chování ? kvantitativní výzkum
6. Geodemografie a spotřební chování
7. Sociální vlivy na spotřební chování
8. Domácnosti a rodiny
9. Sebepojetí a životní styl
10. Vnímání
11. Učení se a postoje
12. Emoce, archetypy
13. Segmentace, spotřební chování a marketingový mix
14. Dynamika spotřebitelských trhů

Konzultace budou věnovány tématům ke studiu následovně:
1. konzultace - témata 1 až 3
2. konzultace - témata 4 až 7
3. konzultace - témata 8 až 11
4. konzultace - témata 12 až 14

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti znají teorii spotřebního chování, trendy a používané výzkumné metody, jsou schopni efektivně provádět marketingovou segmentaci.

Garanti a vyučující
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun
Literatura
  • Bárta, V. & Bártová, H. (2012). Homo Spotřebitel. Praha.
  • Vojtko, V. Marketingový výzkum v kognitivních mapách. Zeleneč: Profess Conculting, 2008.
  • Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. Nákupní chování. Brno: Computer Press, 2004.
  • Evans, M., Jamal, A., Foxall, G. Consumer Behaviour. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2006.
  • Koudelka, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997.
  • Vojtko, V., Mildeová, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.
  • Ariely, D. Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí: iracionální faktory v ekonomice i v životě?. Praha, 2009.
  • Cialdini, R. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF