Ochrana spotřebitele

Zkratka předmětu KOD/KOS
Název předmětu Ochrana spotřebitele
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KOS
Název Ochrana spotřebitele
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/OS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s ochranou spotřebitele v ČR a EU, právními a ekonomickými aspekty ochrany spotřebitele - legislativou, etikou, institucemi a orgány ochrany spotřebitele. třebitele - legislativou, etikou, institucemi a orgány ochrany spotřebitele. a orgány ochrany spotřebitele.

Požadavky na studenta

Zápočet
1. Individuální seminární práce
2. Zápočtový test

Obsah

Témata konzultací
Historický vývoj ochrany spotřebitele - svět a české území.
Význam, cíle, nástroje a informační zdroje ochrany spotřebitele.
Současný systém ochrany spotřebitele v Evropské unii.
Současný systém ochrany spotřebitele v ČR - priority spotřebitelské politiky, právní předpisy a instituce zabezpečující ochranu spotřebitele.
Nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou spotřebitele v České republice a ve světě. Hospodářská soutěž a její vztah k ochraně spotřebitele.
Analýzy a testování trhu v oblasti ochrany spotřebitele.
Ochrana spotřebitele ve specifických oborech - spotřebitelské smlouvy a finanční služby.
Značky souvisejících s ochranou spotřebitele.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
 • Horová, O. Ochrana spotřebitele. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004.
 • Klabusayová, N., Burdiláková, N. & Zlámalová, J. Ochrana spotřebitele: geneze a současnost. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2009.
 • Srbová. A. & Vojtko, V. Spotřebitelské teorie a reálie. České Budějovice: EF JCU, 2011.
 • E- learnigový systém výuky.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/index_cs.htm.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/index_cs.htm.
 • https://echa.europa.eu/cs/regulations/reach.
 • https://eudravigilance.ema.europa.eu/Decommissioned/Decommissioned.html.
 • https://iuridictum.pecina.cz/w/V%C5%A1eobecn%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_ob%C4%8Dansk%C3%BD.
 • http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/law-code-hammurabi-king-babylon.
 • Internetové stránky spotřebitelských organizací v ČR a ve světě.
 • Tomančáková, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. Praha: Linde, a. s., 2008.
 • Rektořík, J. et al. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2007.
 • Priority spotřebitelské politiky na období let 2015 ? 2020.
 • Kincl, J., Urfus, V. & Skřejpek, M. Římské právo. Praha: Nakladatelství C. H. Beck., 1995.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. srpna 2008 o spotřebitelském úvěru.
 • Munková, J., Svoboda, P. & Kindl, J. Soutěžní právo. Praha: Nakladatelství C. H. Beck., 2006.
 • Steffens, H. Správanie spotrebiteľov a spotrebiteľská politika. Bratislava: Ekonom, 2004.
 • www.coi.cz.
 • www.eudrapharm.eu.
 • www.mpo.cz ? sekce Ochrana spotřebitele (http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.
 • www.npj.cz/program-ceska-kvalita.
 • www.szpi.gov.cz.
 • Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
 • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.
 • Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva.
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
 • Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.
 • Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 • Zákon č. 242/ 2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
 • Zákon č. 63/1986 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF