Metodika průvodcovské činnosti

Zkratka předmětu KOD/KMPC
Název předmětu Metodika průvodcovské činnosti
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KMPC
Název Metodika průvodcovské činnosti
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/MPC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Osvojit si poznatky o osobnosti průvodce cestovního ruchu, jeho právech a povinnostech, pracovní agenda před, během a po zájezdu/pobytu v tuzemsku i zahraničí ve spolupráci s cestovními kancelářemi.

Požadavky na studenta

PREZENČNÍ STUDIUM:
Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích. Písemné zpracování itineráře vybraného zájezdu,

KOMBINOVANÉ STUDIUM:
Požadavky k zápočtu:
Písemné zpracování itineráře vybraného zájezdu.

Obsah

PREZENČNÍ STUDIUM:
Přednášky:
1. Osobnost průvodce cestovního ruchu Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, klasifikace průvodců. Průvodcovská činnost v zemích EÚ a její úprava. Profil osobnosti průvodce cestovného ruchu. Průvodce jako animátor?
2. Psychologické aspekty činnosti průvodce cestovního ruchu - styl práce, formální a neformální skupiny, typologie účastníků cestovního ruchu.
3. Exkurz do průvodcovské činnosti Průvodcovská činnost v kontextu vývoje cestovaní a cestovního ruchu. Vývoj průvodcovské činnosti v České republice.
4. Výkon průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. Legislativní úprava možností výkonu průvodcovské činnosti. Požadavky pro zájemce o práci průvodce.
5. Spolupráce průvodce s cestovní kanceláří. Právní úprava vztahu průvodce cestovního ruchu s cestovní kanceláří. Odměňování průvodců cestovního ruchu. Cestovní náhrady průvodců cestovního ruchu v tuzemsku a zahraničí.
6. Příprava průvodce cestovního ruchu na zájezd/pobyt¨Přidělení zájezdu průvodci cestovní kanceláří. Informační a komparativní informační minimum a jeho zpracování.
7. Topologická příprava. Psychologická příprava. Chronologická příprava. Slovní projev průvodce - forma, obsah, rétorika. Práce s mikrofonem. Neverbální komunikace - řeč těla. Osobná vybavenost průvodce.
8. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu během zájezdu/pobytu Převzetí zájezdu v cestovní kanceláři. Zásady manipulace s písemnou dokladovou agendou, penězi a pomůckami.
9. Povinnosti průvodce během putovního (poznávacího) zájezdu. Povinnosti průvodce během pobytu.
10. Povinnosti průvodce podle použitého druhu dopravného prostředku. Povinnosti průvodce v případě vzniku mimořádných událostí - pojistných a nepojistných.
11. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu po zájezdu/pobytu Vyhodnocení zájezdu/pobytu průvodcem cestovního ruchu. Vyúčtování zájezdu/pobytu průvodcem cestovního ruchu.
12. Řešení modelových situací. Prověření získaných poznatků o průvodcovské činnosti řešením modelových situací.
13. Společenský protokol průvodce - všeobecné normy a zásady chování průvodce, úprava zevnějšku, zásady stolovaní.
14. Kvalifikační příprava zájemců o činnost průvodce cestovního ruchu. Průvodcovská činnost jako živnost.

Cvičení:
Praktické aplikace v terénu, účast na odborných exkurzích.
Příprava programu zájezdu.
Úloha průvodce v nastávající letní sezóně.
Praktický výkon průvodcovské činnosti (místní průvodce městem České Budějovice, Český Krumlov).

KOMBINOVANÉ STUDIUM:
Konzultace:
15. Osobnost průvodce cestovního ruchu. Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, klasifikace průvodců. Průvodcovská činnost v zemích EU. Profil osobnosti průvodce cestovného ruchu. Psychologické aspekty činnosti průvodce cestovního ruchu - styl práce, formální a neformální skupiny, typologie účastníků cestovního ruchu.
16. Výkon průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. Legislativní úprava možností výkonu průvodcovské činnosti. Požadavky pro zájemce o práci průvodce. Spolupráce průvodce s cestovní kanceláří. Odměňování průvodců cestovního ruchu. Cestovní náhrady průvodců.
17. Příprava průvodce cestovního ruchu na zájezd/pobyt. Přidělení zájezdu průvodci cestovní kanceláří. Informační a komparativní informační minimum a jeho zpracování. Topografická, psychologická a chronologická příprava. Slovní projev průvodce - forma, obsah, rétorika. Práce s mikrofonem. Neverbální komunikace. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu během zájezdu/pobytu Převzetí zájezdu v cestovní kanceláři. Zásady manipulace s písemnou dokladovou agendou, penězi a pomůckami.
18. Povinnosti průvodce během poznávacího zájezdu nebo pobytu a dle použitého druhu dopravního prostředku. Řešení mimořádných událostí v průběhu zájezdu - pojistných i nepojistných. Vyhodnocení zájezdu/pobytu. Vyúčtování zájezdu/pobytu. Společenský protokol průvodce - všeobecné normy a zásady chování průvodce, úprava zevnějšku, zásady stolovaní.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy cestovního ruchu

Získané způsobilosti

Praktická disciplína orientovaná na průvodcovskou činnost. Osvojení problematiky psychologie, sociologie a rétoriky.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Hana Mušková
 • Přednášející: Ing. Hana Mušková
Literatura
 • Orieška, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999.
 • Zelenka, J. Průvodce cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeámus, 1996.
 • ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1999.
 • TTG.
 • Všudybyl.
 • Vybrané příspěvky v časopise C.O.T.
 • Vyhláška č. 295 Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pri výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 • Zákon č. 159/1999 Sb. O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovníého ruchu a o změně zákona č. 450/1964 Sb., občanský zákonník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákonník práce.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF