Marketingové nástroje v cestovním ruchu

Zkratka předmětu KOD/KMNCR
Název předmětu Marketingové nástroje v cestovním ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KMNCR
Název Marketingové nástroje v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KŘE/CMAN, KŘE/MANZ, KŘE/QMANZ
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je pochopit specifika marketingu cestovního ruchu a jeho nástrojů. Používat nástroje marketingového mixu cestovního ruchu. Rozpoznat a objasnit specifika marketingových aplikací z pohledu produktu CR: a) služby CR, b) destinace CR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání týmového semestrálního projektu dle zadání specifikovaném v moodle.
2) Zpracování individuálních úkolů (max. 2 za semestr) specifikovaných v moodle

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata seminářů: Trh cestovního ruchu. Specifika marketingu a marketingového mixu v CR. Produkt CR jako součást marketingového mixu. Tvorba balíčků služeb CR (packaging). Tvorba programů v CR (programming). Lidé (people) jako specifická složka produktu CR. Cena jako součást marketingového mixu v CR. Cenová politika v CR. Specifika distribuce v CR. Marketingová komunikace v CR - reklama a PR. Marketingová komunikace v CR - přímý marketing a osobní prodej. Marketingová komunikace v CR - event marketing. Využití internetu v marketingu cestovního ruchu. Partnerství a spolupráce v cestovním ruchu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti mají znalosti ze základů cestovního ruchu, tj. předmět KOD/CR1.

Získané způsobilosti

Student chápe specifika trhu cestovního ruchu, dokáže aplikovat nástroje marketingového mixu na produkty cestovního ruchu (služby CR a destinace CR). Je kompetentní k práci na operativní úrovni řízení v oblasti taktického marketingu.

Garanti a vyučující
  • Přednášející: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Literatura
  • Jakubíková, D. (2010). Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing.
  • Boučková a kol.:. Marketing, C. H. Beck, 2003.
  • Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2006). Marketing for Hospitality and tourism.
  • Middleton, M., Fyall, A., Morgan, M. (2009). Marketing in Travel and Tourism. Oxford.
  • Zamazalová, M. (2009). Marketing obchodní firmy. Praha: Grada.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Systematické pozorování studenta, Seminární práce

Stáhnout jako PDF