Mezinárodní turismus

Zkratka předmětu KOD/KMCR
Název předmětu Mezinárodní turismus
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KMCR
Název Mezinárodní turismus
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/MCR
Vyloučené předměty KOD/IT, KOD/YIT
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem cestovního ruchu v mezinárodním kontextu. Předmět vychází z postavení a významu průmyslu cestovního ruchu ve světové ekonomice. Analyzuje trh mezinárodního cestovního ruchu. Hodnotí postavení ČR v rámci evropského a světového cestovního ruchu. Studuje vliv globalizace, internacionalizace a konkurence na mezinárodní trh cestovního ruchu, včetně jeho ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů. Prezentuje dosavadní výkony mezinárodního cestovního ruchu a poukazuje na budoucí trendy v kontextu vlivu mezinárodních organizací.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Odevzdání seminární práce na zadané téma (2-členné týmy) dle struktury a rozsahu specifikovaných v moodle. Možné hodnocení seminární práce v moodlu je 100 (=splnil) nebo 0 (=nesplnil). Při hodnocení 0 (=nesplnil) je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou po zapracování připomínek v komentáři hodnocení.

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou zadané v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. V moodle jsou doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou.

Obsah

Témata přednášek:
1. Turismus ve světovém hospodářství
2. Vlivy mezinárodního turismu na ekonomiku
3. Předpoklady rozvoje turismu a formy růstu na mezinárodním trhu
4. Výkony mezinárodního turismu, prognóza vývoje do roku 2030 (členění dle světových regionů) a vlivy turismu na environmentální a socio-kulturní prostředí
5. Globální etický kodex turismu v kontextu udržitelnosti
6. Globální trendy v mezinárodním turismu
7. Turismus a Evropská unie
8. Mezinárodní organizace v turismu
9. Konkurence destinací na mezinárodním trhu
10. Česká republika na trhu mezinárodního turismu
11. Významné multinacionální, nadnárodní a mezinárodní podniky v turismu
12. Letecké společnosti
13. Mezinárodní hotelové společnosti
14. Globální rizika a jejich působení v mezinárodním turismu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit procesy, kterými aktivity cestovního ruchu na mezinárodní úrovni ovlivňují prostředí, analyzovat dílčí složky mezinárodního trhu cestovního ruchu a aplikovat tyto postupy při hledání příležitostí na tomto trhu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
  • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
Literatura
  • Novacká, Ľ. (2013). Cestovný ruch, udržatel?nosť a zodpovednosť na medzinárodnom trhu. Bratislava : Ekonóm.
  • Palatková, M. (2014). Mezinárodní turismus. Praha: Grada.
  • null
  • Novacká, Ľ. (2010). Cestovný ruch a Európská únia. Bratislava: Sprint dva.
  • Coles, T., & Hall, C. M. (Ed.). (2008). International business and tourism: global issues, contemporary interactions. London?; New York: Routledge.
  • Kumar, S., Dhiman, M. C., & Dahiya, A. (Ed.). (2015). International tourism and hospitality in the digital age. Hershey, PA, USA: Business Science Reference, an imprint of IGI Global.
  • Leslie, D. (2015). Tourism enterprise : developments, management and sustainability. Wallingford: CABI.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF