Kulturní cestovní ruch

Zkratka předmětu KOD/KKCR
Název předmětu Kulturní cestovní ruch
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KKCR
Název Kulturní cestovní ruch
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit studenty s aktivitami kulturního cestovního ruchu zahrnujícího využití kulturních atraktivit a kulturních institucí pro uspokojení potřeb účastníků cestovního ruchu. Důraz je kladen na analýzu kulturního cestovního ruchu a možnosti ovlivňování jeho kvality.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Vypracovaná a v písemné podobě odevzdaná seminární práce

Obsah

Konzultace:
1 - Kulturní cestovní ruch. Motivy a postoje účastníků kulturního cestovního ruchu. Výzkum v kulturním cestovním ruchu
2 - Výzkum v kulturním cestovním ruchu. Segmentace trhu kulturního cestovního ruchu.
3 - Produkt kulturního cestovního ruchu. Finanční zdroje rozvoje kulturního cestovního ruchu. Etické aspekty komercializace kulturních hodnot.
4 - Komunikace a propagace kulturních památek. Případové studie.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit procesy využití kulturního dědictví v cestovním ruchu, vysvětlit specifika a analyzovat stranu poptávky i nabídky na trhu kulturního cestovního ruchu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Kamila Hrabáková
  • Přednášející: Ing. Kamila Hrabáková
Literatura
  • Kesner. L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005.
  • Johnová R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008.
  • Richards G. Cultural attractions and European tourism. Oxon: Cabi Publishing, 2001.
  • International Journal of Heritage Studies.
  • http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147578E.pdf
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF