Kulturní atraktivity cestovního ruchu

Zkratka předmětu KOD/KKACR
Název předmětu Kulturní atraktivity cestovního ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KKACR
Název Kulturní atraktivity cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit studenty s přímou vazbou kulturních atraktivit s aktivitami cestovního ruchu. Význam znalostí o historii, politickém, hospodářském a kulturním vývoji oblastí jako zdroji pro tvorbu produktů kulturního cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracovaná a v písemné podobě odevzdaná seminární práce.

Obsah

Témata konzultací:
1. Kultura (Prvky a subsystémy. Procesy kulturní změny a kulturní diverzita. Kulturní krajina. Základy estetiky a teorie umění.)
2. Starší dějiny (Dějiny pravěku. Dějiny starověkého Blízkého východu. Dějiny klasického starověku).
3. Světové dějiny (Mezníky evropských dějin. Dějiny asijských civilizačních okruhů a světa islámu. Dějiny amerických civilizačních okruhů.)
4. České dějiny středověku, raného novověku, 19. a 20. století.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam historického vývoje územní jednotky jako zdroje kulturních atraktivit, reprodukovat historický vývoj českých zemí a základní rysy světových dějin, dále jsou schopni aplikovat poznatky v konkrétní oblasti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Kamila Hrabáková
  • Přednášející: Ing. Kamila Hrabáková
Literatura
  • Bělina, P., Marek, J., Mezník, J., Novotný, J., Pánek, J., Semotanová, E., Šmahel, F., Třeštík, D., & Žemlička, J. České a československé dějiny. I. díl od počátků do roku 1790. Praha, 1991.
  • Gebhart, J., Harna, J., Kaplan, K., Marek, J., Novotný, J., Pokorný, J., Semotanová, E., Šmahel, F., & Štaif, J. České a československé dějiny. II. díl od roku 1790 do současnosti. Praha, 1991.
  • Odehnalová, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno, 2005.
  • http://www.metmuseum.org/toah/
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF