Doprava v cestovním ruchu

Zkratka předmětu KOD/KDCR
Název předmětu Doprava v cestovním ruchu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KDCR
Název Doprava v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/DCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z problematiky oběhových a přepravních procesů, zasilatelské oblasti, vnitrostátní a zahraniční dopravy a z koncepční práce v organizacích dopravy. Rozvoj a formování dopravního sektoru. Analýza dopravního sektoru a vazby na okolí. Vztahy mezi dopravními obory, systémy nákladní a osobní dopravy. Stav a rozhodující parametry dopravní infrastruktury ČR. Náklady sektoru dopravy. Náklady infrastruktury a problém jejich úhrady. Dopravní projekty, jejich účinky, měření a hodnocení. Ocenění specifických efektů dopravní infrastruktury. Dopravní politika a regulace sektoru dopravy. Energetické aspekty dopravní politiky. Ekologické aspekty dopravní politiky, dopravní nehodovost. Dopravní politika EU, harmonizace podmínek pro činnost jednotlivých dopravních oborů.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Aktivní a tvůrčí práce v seminářích, vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě.
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Kalkulace dopravy dle dispozic.

Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení ústní zkoušky, přirozená orientace v problému.

Obsah

Témata konzultací
1. Význam a postavení dopravy v národohospodářském komplexu, historie vývoje dopravy. Vnitřní členění dopravy. Cestovní ruch a jeho vazby k dopravě. Vědní disciplíny zabývající se dopravou. Základní terminologie v dopravě, historie vzniku dopravy. Členění dopravy a uplatnění jejich druhů v cestovním ruchu. Dopravní sítě a jejich vývoj s ohledem na cestovní ruch.
2. Podnikání v dopravě, marketing v dopravě, přepravní podmínky a tarify, dopravní podnik. Dopravní dokumentace a mezinárodní předpisy v silniční přepravě. Operativní řízení automobilové dopravy. Dispečerské řízení v dopravě. Kalkulace cen v autokarové dopravě. Trasování v autokarové dopravě.
3. Železniční přeprava osob, význam železnice v cestovním ruchu, železniční síť v ČR a Evropě, terminologie. Silniční doprava - významná složka cestovního ruchu, silniční síť v ČR a Evropě, silniční poplatky ve vybraných státech Evropy, pravidelná a nepravidelná přeprava osob. Vybavení železnice, reservační systémy, dopravní dokumenty, grafikon vlakové dopravy.
4. Letecká doprava - význam v cestovním ruchu, druhy letů, letiště, terminály, přeprava cestujících, tarify. Letové řády, rezervační systémy. Lodní přeprava osob, její využití v cestovním ruchu, říční, námořní plavba, trajekty. Doprava a životní prostředí.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Základy cestovního ruchu nebo Cestovní ruch 1 a Služby v cestovním ruchu nebo Služby 1,2 jsou podmíněny.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům dopravy aplikované na cestovní ruch, jsou schopni porovnávat různé druhy dopravy, zpracovat itinerář cesty, kalkulovat dopravu, rozvíjejí kompetence v dopravní gramotnosti.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
 • Gross, S., Klemmer, L. (2014). Introduction to the tourism transport. Wallingford: CABI.
 • Zelený, L. a kol. (2017). Osobní doprava. Praha: C. H. Beck.
 • Farková, B., Kunašová, E. (2014). Technika zahraničních zájezdů. Praha, Idea Servis.
 • Gašparík, J., Kolář, J. (2017). Železniční doprava: technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí. Praha: Grada Publishing.
 • Brinke, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, UK, Praha, 107 s. Praha: Karolinum.
 • Přibil, P. Janota, A., Spalek, J. (2008). Analýza řízení rizik v dopravě. Praha: BEN.
 • Zurynek, J.,Zelený, L., Mervart, M. (2008). Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI.
 • Eisler, J. (1994). Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE.
 • Mirvald, S. (2000). Geografie dopravy. Plzeň: ZČU.
 • Přibyl, P., Sviták, P. (2001). Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN.
 • Zelený, P. (1994). Rozvoj dopravy ve světě. Praha: VŠE 1994.
 • Kunašová E. (2001). Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea servis.
 • Duval, D.,T. (2007). Tourism and Transport. Clevedon Hall.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF