Franšízink

Zkratka předmětu KOD/FRAN
Název předmětu Franšízink
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/FRAN
Název Franšízink
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou franchisingového podnikání a konkrétními zkušenostmi zejména na českém trhu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
vypracování a prezentace seminární práce

Obsah

Prezenční studium:
Cvičení:
1. Teorie kooperace a začlenění franchisingu v kooperačních seskupeních.
2. Vznik franchisingu. Vývoj pojmu franchising. Definice a znaky franchisingu.
3. Formy franchisingu.
4. Budování franchisingového řetězce - podnikatelská koncepce.
5. Budování franchisingového řetězce - výběr franchisees.
6. Banky a franchising.
7. Vybrané právní aspekty franchisingu.
8. Franchising a hospodářská soutěž - skupinová výjimka.
9. Smlouva jako základní nástroj budování vztahů v řetězci.
10. Získávaní informací, poradenství ve franchisingu, franchisingové asociace.
11. Přehled o franchisingu v ČR, Evropě, světě.
12. Případové studie.

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Teorie kooperace a začlenění franchisingu v kooperačních seskupeních. Vznik a vývoj pojmu franching, formy franchisingu.
2. Budování franchisingového řetězce - podnikatelská koncepce, výběr franchisees. Banky a franchising.
3. Vybrané právní aspekty franchisingu. Franchising a hospodářská soutěž - skupinová výjimka. Smlouva jako základní nástroj budování vztahů v řetězci.
4. Získávaní informací, poradenství ve franchisingu, franchisingové asociace. Přehled o franchisingu v ČR, Evropě, světě.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumějí principům franchisingu a jeho výhodám a nevýhodám. Znají konkrétní příklady aplikace franchisingu v různých oblastech podnikání.

Garanti a vyučující
Literatura
  • ŠTENSOVÁ, A. Franchising - partnerstvo prinášajúce úspech. Bratislava: Ekonom, 2006. ISBN 80-225-2247-3.
  • Aktuální články v odborných časopisech, informace franchisingových asociací.
  • MENDELSOHN, M., ACHESON, D. Franchising: moderní forma prodeje. Praha: Management Press, 1994.
  • ŘEZNÍČKOVÁ, M. Franchising: podnikání pod cizím jménem. Praha: C. H. Beck, 2004.
  • HESKOVÁ, M. a kol. Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005.
  • TURNEROVÁ, L. Odborný průvodce franšízinkem. Praha: Hlaveš, 2001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF