Destinační management a marketing

Zkratka předmětu KOD/DMM
Název předmětu Destinační management a marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/DMM
Název Destinační management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KDMM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu a jeho specifik, aplikace zásad marketingu v destinaci a příprava studentů na případné uplatnění v místních, regionálních, národních popř. mezinárodních organizacích a institucích, které se podílejí na rozvoji turismu v destinaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Účast zástupce/zástupců týmu na konzultacích k projektu (min. 2x za semestr). Předmět probíhá v režimu projektové výuky, semináře jsou proto využívány pro individuální konzultace jednotlivých týmů ke zpracování zadaných projektů.
2) Zpracování, odevzdání a prezentace semestrálního projektu dle zadání specifikovaném v moodle.
3) V režimu projektové výuky je součástí požadavků účast na studijní cestě ke zpracování semestrálního projektu.


Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky destinačního managementu a marketingu
2. Destinace turismu a způsoby jejího vymezení
3. Politika rozvoje turismu v destinaci a destinační strategie
4. Institucionální zabezpečení managementu destinace
5. Systémové pojetí managementu destinace
6. Konkurenceschopnost, udržitelnost a odpovědnost v destinaci turismu
7. Strategický marketing destinace turismu
8. Taktický marketing destinace turismu
9. Systém financování rozvoje turismu v destinaci
10. Systém řízení kvality destinace turismu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti


Garanti a vyučující
Literatura
  • null
  • Palatková. Marketingový management destinací. Praha: Grada.
  • Rašovská, I., Ryglová, K. (2017). Management kvality služeb v cestovním ruchu: Jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing.
  • Burns. (2008). Tourism development: growth, myths and inequalities. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI.
  • Laws, E. (2011). Tourist destination governance: practice, theory and issues. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Exkurze, Projektová výuka, Skupinová výuka

Hodnotící metody

Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF